บริษัท ดี.ที.ดี.แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

D T D MANUFACTURING CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 725546000159
ที่อยู่หลัก : 156 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล อู่ทอง เขต/อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี 72160
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Stamping

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-5231-ธ.ค.-5131-ธ.ค.-5031-ธ.ค.-4931-ธ.ค.-47
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน60,667.53133,685.0045,571.39549,994.50316,364.71
ลูกหนี้การค้า-524,848.211,245,150.001,103,212.801,559,515.56
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ-524,848.211,245,150.001,103,212.801,559,515.56
สินค้าคงเหลือสุทธิ29,399,500.0026,426,285.9717,518,402.259,319,545.0010,539,177.84
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-9,155.88--863,624.28
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน29,460,167.5327,093,975.0618,809,123.6410,972,752.3013,278,682.39
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ5,975,852.218,055,557.6310,135,263.0512,308,398.186,241,657.10
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน5,975,852.218,055,557.6310,135,263.0512,308,398.186,241,657.10
รวมสินทรัพย์35,436,019.7435,149,532.6928,944,386.6923,281,150.4819,520,339.49
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า130,433.0010,876,988.09---
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย130,433.0010,876,988.094,799,899.882,297,062.098,857,301.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย18,593.82270,096.5065,167.62389,998.0530,759.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น---17,775.9716,814.41
รวมหนี้สินหมุนเวียน149,026.8211,147,084.594,865,067.502,704,836.118,904,875.35
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว29,776,988.0918,600,000.0018,673,306.7815,207,034.905,670,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน29,776,988.0918,600,000.0018,673,306.7815,207,034.905,670,000.00
รวมหนี้สิน29,926,014.9129,747,084.5923,538,374.2817,911,871.0114,574,875.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม510,004.83402,448.10406,012.41369,279.47-54,535.86
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น5,510,004.835,402,448.105,406,012.415,369,279.474,945,464.14
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น35,436,019.7435,149,532.6928,944,386.6923,281,150.4819,520,339.49

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 255231 ธันวาคม 255131 ธันวาคม 255031 ธันวาคม 254931 ธันวาคม 2547
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ3,860,988.8015,093,804.4014,509,951.3048,093,926.0612,177,406.94
รวมรายได้อื่น----9,335.16
รายได้รวม3,860,988.8015,093,804.4014,509,951.3048,093,926.0612,186,742.10
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ2,834,881.4512,696,834.7411,595,688.4842,635,618.7210,165,661.42
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น1,026,107.352,396,969.662,914,262.825,458,307.342,011,745.52
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1,149,297.422,156,166.732,816,969.675,151,865.752,087,392.50
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-123,190.07240,802.9397,293.15306,441.59-75,646.98
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-123,190.07240,802.9397,293.15306,441.59-66,311.82
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-123,190.07240,802.9397,293.15306,441.59-66,311.82
ดอกเบี้ยจ่าย----174.51
ภาษีเงินได้-13,620.4414,593.97-7,215.27
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-123,190.07227,182.4982,699.18306,441.59-73,701.60
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----