บริษัท ไดเมอิ ไทย จำกัด

DAIMEI THAI CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 245553000724
ที่อยู่หลัก : 700/812 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล พานทอง เขต/อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31-มี.ค.-6031-มี.ค.-5931-มี.ค.-5831-มี.ค.-5731-มี.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน412,663.7812,509,222.7311,665,551.1330,986,870.4433,255,510.12
ลูกหนี้การค้า-23,201,521.1924,262,064.7415,153,105.2137,370,494.54
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ-23,201,521.1924,262,064.7415,153,105.2137,370,494.54
สินค้าคงเหลือสุทธิ-9,114,414.818,621,083.807,165,248.8811,810,562.94
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น758,686.62417,958.241,151,693.711,471,216.341,401,110.79
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน1,171,350.4045,243,116.9747,518,172.4660,151,483.2390,879,977.38
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ-191,187,232.15211,184,803.23230,288,438.90249,687,431.50
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-5,980,000.006,000,000.006,297,757.026,293,757.02
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน-197,252,104.85217,282,440.38236,641,951.67256,044,428.87
รวมสินทรัพย์1,171,350.40242,495,221.82264,800,612.84296,793,434.90346,924,406.25
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า5,286,443.8428,035,902.787,668,083.635,399,360.1613,953,559.93
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย5,286,443.8428,035,902.787,668,083.635,399,360.1613,953,559.93
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น--90,675,880.0165,824,335.0628,445,445.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย--18,159,896.9514,416,107.689,913,714.06
หนี้สินหมุนเวียนอื่น337,494,134.29189,530,556.96297,072.80269,312.49449,073.96
รวมหนี้สินหมุนเวียน342,780,578.13217,566,459.74159,471,638.99138,380,493.77101,491,271.22
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว-157,461,969.38149,940,880.10169,814,308.26209,106,748.93
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน-157,461,969.38149,940,880.10169,814,308.26209,106,748.93
รวมหนี้สิน342,780,578.13375,028,429.12309,412,519.09308,194,802.03310,598,020.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน103,000,000.00103,000,000.00103,000,000.00103,000,000.00103,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ103,000,000.00103,000,000.00103,000,000.00103,000,000.00103,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-444,609,227.73-235,533,207.30-147,611,906.25-114,401,367.13-66,673,613.90
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น-341,609,227.73-132,533,207.30-44,611,906.25-11,401,367.1336,326,386.10
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น1,171,350.40242,495,221.82264,800,612.84296,793,434.90346,924,406.25

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 มีนาคม 256031 มีนาคม 255931 มีนาคม 255831 มีนาคม 255731 มีนาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ58,898,983.40157,819,029.75126,459,974.52141,368,446.03231,541,233.86
รวมรายได้อื่น4,361,973.04459,235.6821,195,146.1269,251.2630,801,537.00
รายได้รวม63,260,956.44158,278,265.43147,655,120.64141,437,697.29262,342,770.86
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ112,017,952.89196,039,208.00150,970,754.42159,319,435.81214,919,604.58
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น-53,118,969.49-38,220,178.25-24,510,779.90-17,950,989.7816,621,629.28
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน158,224,779.1621,663,914.0625,182,471.9925,405,437.4626,237,399.63
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-211,343,748.65-59,884,092.31-49,693,251.89-43,356,427.24-9,615,770.35
ค่าใช้จ่ายอื่น-23,234,591.79---
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-206,981,775.61-82,659,448.42-28,498,105.77-43,287,175.9821,185,766.65
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-206,981,775.61-82,659,448.42-28,498,105.77-43,287,175.9821,185,766.65
ดอกเบี้ยจ่าย3,156,352.125,261,852.634,712,433.354,440,577.255,152,607.30
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-210,138,127.73-87,921,301.05-33,210,539.12-47,727,753.2316,033,159.35
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----