บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด

CH. AUTO INDUSTRY CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 245547000149
ที่อยู่หลัก : 99 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล วังเย็น เขต/อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Stamping
Process Process Assembly

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน44,647,369.8653,348,139.9525,468,276.2056,915,501.7033,502,902.16
ลูกหนี้การค้า171,892,578.66183,778,934.16188,205,293.18227,805,476.31164,074,179.81
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ171,892,578.66183,778,934.16188,205,293.18227,805,476.31164,074,179.81
สินค้าคงเหลือสุทธิ300,292,460.82336,957,235.28295,333,403.54485,035,526.19596,866,537.01
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น72,238,370.1872,330,193.5438,950,490.75163,815,326.53154,665,286.45
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน1,218,862,117.581,133,533,335.90955,426,177.22933,571,830.73949,108,905.43
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว37,500,000.00----
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ696,945,213.47773,395,910.53894,601,118.491,033,314,745.391,064,125,064.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น107,000.00107,000.00107,000.00107,000.00407,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน737,461,372.55778,395,169.65899,975,502.521,037,814,529.271,067,462,290.47
รวมสินทรัพย์1,956,323,490.131,911,928,505.551,855,401,679.741,971,386,360.002,016,571,195.90
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน1.21--130,121,361.31484,349,397.91
เจ้าหนี้การค้า162,023,720.01181,209,082.73136,339,427.09154,995,003.34114,353,676.43
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย162,023,720.01181,209,082.73136,339,427.09154,995,003.34114,353,676.43
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น41,409.00--0213,000,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น5,342,024.77144,290.875,872,772.953,176,284.30402,032.52
รวมหนี้สินหมุนเวียน167,407,154.99181,353,373.60142,212,200.04288,292,648.95812,105,106.86
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว10,749.79----
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น1,867,620.001,758,038.71231,100,216.79231,066,239.16230,681,399.16
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน1,878,369.791,758,038.71231,100,216.79231,066,239.16230,681,399.16
รวมหนี้สิน169,285,524.78183,111,412.31373,312,416.83519,358,888.111,042,786,506.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน1,350,000,000.001,350,000,000.001,350,000,000.001,350,000,000.00900,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ1,350,000,000.001,350,000,000.001,350,000,000.001,350,000,000.00900,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม437,037,965.35378,817,093.24132,089,262.91102,027,471.8973,784,689.88
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น1,787,037,965.351,728,817,093.241,482,089,262.911,452,027,471.89973,784,689.88
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น1,956,323,490.131,911,928,505.551,855,401,679.741,971,386,360.002,016,571,195.90

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ2,054,190,599.801,750,137,107.561,944,439,941.061,751,709,498.491,691,182,791.27
รวมรายได้อื่น44,520,700.6923,663,087.5139,158,350.8238,227,987.3962,943,542.03
รายได้รวม2,098,711,300.491,773,800,195.071,983,598,291.881,789,937,485.881,754,126,333.30
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ1,144,882,590.951,665,905,197.731,843,516,449.211,651,007,800.531,620,823,982.18
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น909,308,008.8584,231,909.83100,923,491.85100,701,697.9670,358,809.09
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน-86,853,006.2998,966,765.9695,410,481.9590,390,672.56
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน909,308,008.85-2,621,096.461,956,725.895,291,216.01-20,031,863.47
ค่าใช้จ่ายอื่น742,449,034.96----
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย211,379,674.5821,041,991.0541,115,076.7143,519,203.4042,911,678.56
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้72,199,910.1921,041,991.0541,115,076.7143,519,203.4042,911,678.56
ดอกเบี้ยจ่าย12,498.4313,529.57416,323.838,833,607.7325,047,605.27
ภาษีเงินได้13,966,539.654,116,900.3110,636,961.866,442,813.663,483,346.30
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ58,220,872.1116,911,561.1730,061,791.0228,242,782.0114,380,726.99
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----