บริษัท บี.วี.เอส. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

B.V.S. MANUFACTURING CO., LTD

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 245546000382
ที่อยู่หลัก : 46 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน บ้านคลองใหม่-บางควาย แขวง/ตำบล หนองจอก เขต/อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process
Chassis Suspension System Rubber bush
Process Process Machining

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน15,047,279.5617,256,989.62735,870.78636,430.2225,761,736.82
ลูกหนี้การค้า177,698,587.85116,809,956.49148,840,357.72119,062,163.64126,046,028.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ177,698,587.85116,809,956.49148,840,357.72119,062,163.64126,046,028.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ107,001,066.33110,667,981.0099,928,133.1597,333,406.29109,344,825.84
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น180,086.54409,075.89276,868.88374,738.98609,636.74
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน299,927,020.28245,144,003.00249,781,230.53217,406,739.13261,762,227.40
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว-3,090,000.003,090,000.003,090,000.00-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ103,955,380.02124,140,910.37142,987,976.81162,332,524.69157,450,741.51
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น25,228,012.4751,018,826.2954,879,585.8156,110,519.9128,828,364.19
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน130,805,473.02180,202,810.06202,632,079.41223,401,010.90188,375,426.05
รวมสินทรัพย์430,732,493.30425,346,813.06452,413,309.94440,807,750.03450,137,653.45
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน85,982,851.7686,983,110.0766,473,741.7969,506,413.8677,000,000.00
เจ้าหนี้การค้า194,012,890.86152,081,144.16212,195,591.92149,158,885.29203,799,489.39
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย194,012,890.86152,081,144.16212,195,591.92149,158,885.29203,799,489.39
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี---5,328,000.005,328,000.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น55,545,170.0080,745,170.0058,945,170.0069,095,170.0031,768,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น6,077,656.9214,190,724.425,911,723.153,574,128.141,743,055.78
รวมหนี้สินหมุนเวียน341,618,569.54334,000,148.65343,526,226.86315,689,735.47331,308,644.13
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว--582,446.702,293,492.736,881,822.44
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น280,043.91415,964.435,902,602.7521,037,176.4718,985,517.62
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน280,043.91415,964.436,485,049.4523,330,669.2025,867,340.06
รวมหนี้สิน341,898,613.45334,416,113.08350,011,276.31339,020,404.67357,175,984.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-11,166,120.15-9,069,300.022,402,033.631,787,345.36-7,038,330.74
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น88,833,879.8590,930,699.98102,402,033.63101,787,345.3692,961,669.26
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น430,732,493.30425,346,813.06452,413,309.94440,807,750.03450,137,653.45

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ880,415,485.60858,872,758.96962,326,678.87939,064,833.71891,383,987.62
รวมรายได้อื่น2,723,951.652,657,784.833,995,968.0741,545,087.132,593,009.03
รายได้รวม883,139,437.25861,530,543.79966,322,646.94980,609,920.84893,976,996.65
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ818,317,625.00760,142,676.77859,509,747.43877,589,648.59797,037,857.20
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น62,097,860.6098,730,082.19102,816,931.4461,475,185.1294,346,130.42
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน58,920,203.38105,578,267.2496,359,149.1685,582,767.4490,874,187.11
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน3,177,657.22-6,848,185.056,457,782.28-24,107,582.323,471,943.31
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย5,901,608.87-4,190,400.2210,453,750.3517,437,504.816,064,952.34
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้5,901,608.87-4,190,400.2210,453,750.3517,437,504.816,064,952.34
ดอกเบี้ยจ่าย7,998,429.007,280,933.439,839,062.087,820,185.4110,817,618.70
ภาษีเงินได้---791,643.301,248,199.01
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-2,096,820.13-11,471,333.65614,688.278,825,676.10-6,000,865.37
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----