บริษัท ไดเคียวนิชิคาวิ (ประเทศไทย) จำกัด

DAIKYONISHIKAWN (THAILAND) CO.,LTD

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 215550001789
ที่อยู่หลัก : 500/1 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ตาสิทธิ์ เขต/อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน89,614,278.03201,971,674.6616,858,945.9840,134,982.2437,641,419.54
ลูกหนี้การค้า453,994,071.20307,072,093.75188,958,185.66218,226,663.62190,205,507.81
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ453,994,071.20307,072,093.75188,958,185.66218,226,663.62190,205,507.81
สินค้าคงเหลือสุทธิ157,242,569.08133,525,185.70109,580,350.8479,491,889.8975,494,476.80
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น279,052,580.1756,177,513.44117,697,938.30151,055,891.87138,843,347.60
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน2,054,903,498.481,510,746,467.551,113,095,420.78838,909,427.62442,184,751.75
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ788,742,744.88840,632,568.00962,574,746.761,126,979,389.681,913,488,652.71
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น210,467.295,351,867.295,341,867.295,342,400.115,368,905.09
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน810,766,570.57872,515,126.99999,215,633.501,161,674,203.371,945,663,115.92
รวมสินทรัพย์2,865,670,069.052,383,261,594.542,112,311,054.282,000,583,630.992,387,847,867.67
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน----188,185,000.00
เจ้าหนี้การค้า506,008,611.96329,110,900.37220,685,219.28283,146,182.0598,580,265.97
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย506,008,611.96329,110,900.37220,685,219.28283,146,182.0598,580,265.97
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น--50,000,000.0050,000,000.00-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย----9,221,455.86
หนี้สินหมุนเวียนอื่น33,446,407.4699,263,675.26123,921,798.6042,660,492.3627,312,488.30
รวมหนี้สินหมุนเวียน539,455,019.42428,374,575.63394,607,017.88375,806,674.411,011,383,497.89
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว---100,000,000.00150,000,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น26,536,267.8322,162,866.9471,662,672.88162,352,358.15180,229,579.25
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน26,536,267.8322,162,866.9471,662,672.88262,352,358.15330,229,579.25
รวมหนี้สิน565,991,287.25450,537,442.57466,269,690.76638,159,032.561,341,613,077.14
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน1,060,000,000.001,060,000,000.001,060,000,000.001,060,000,000.001,060,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ1,060,000,000.001,060,000,000.001,060,000,000.001,060,000,000.001,060,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม1,239,678,781.80872,724,151.97586,041,363.52302,424,598.43-13,765,209.47
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น2,299,678,781.801,932,724,151.971,646,041,363.521,362,424,598.431,046,234,790.53
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น2,865,670,069.052,383,261,594.542,112,311,054.282,000,583,630.992,387,847,867.67

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ2,815,220,006.872,403,790,422.362,441,868,870.642,503,959,226.621,174,249,329.39
รวมรายได้อื่น19,910,294.2514,872,387.1115,550,790.3477,697,791.4081,206,144.18
รายได้รวม2,835,130,301.122,418,662,809.472,457,419,660.982,581,657,018.021,255,455,473.57
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ2,307,729,335.711,960,251,947.311,999,411,651.352,093,630,258.131,183,393,073.24
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น507,490,671.16443,538,475.05442,457,219.29410,328,968.49-9,143,743.85
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน118,206,833.90122,367,342.32141,011,298.43153,205,106.12102,365,505.32
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน389,283,837.26321,171,132.73301,445,920.86257,123,862.37-111,509,249.17
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย409,194,131.51336,043,519.84316,996,711.20334,821,653.77-30,303,104.99
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้409,194,131.51336,043,519.84316,996,711.20334,821,653.77-30,303,104.99
ดอกเบี้ยจ่าย1,989,943.513,142,698.2210,462,358.5117,466,688.8825,402,227.86
ภาษีเงินได้40,249,558.1746,218,033.1722,369,863.56--
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ366,954,629.83286,682,788.45284,164,489.13317,354,964.89-55,705,332.85
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----