บริษัท เอเซีย แมชชีนนิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 2012 จำกัด

ASIA MACHINING AND ENGINEERING 2012 CO., LTD

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 205555016687
ที่อยู่หลัก : 39/8 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล หนองกะขะ เขต/อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Forging

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน288,354.88392,242.97316,106.56320,440.31639,992.38
ลูกหนี้การค้า289,940.50274,427.10258,991.75244,822.57216,215.88
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ289,940.50274,427.10258,991.75244,822.57216,215.88
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น83,441.1843,819.2719,854.793,567.12-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน661,736.56710,489.34594,953.10568,830.00856,208.26
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว4,400,000.003,100,000.002,100,000.001,400,000.00-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ6.00120,112.22316,418.67512,725.12709,031.57
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น15,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน4,415,006.003,235,112.222,431,418.671,927,725.12724,031.57
รวมสินทรัพย์5,076,742.563,945,601.563,026,371.772,496,555.121,580,239.83
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า197,322.5488,174.5991,279.31141,826.08158,780.30
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย197,322.5488,174.5991,279.31141,826.08158,780.30
หนี้สินหมุนเวียนอื่น670,788.531,033,268.75740,815.51461,879.31137,451.47
รวมหนี้สินหมุนเวียน868,111.071,121,443.34832,094.82603,705.39296,231.77
รวมหนี้สิน868,111.071,121,443.34832,094.82603,705.39296,231.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม3,208,631.491,824,158.221,194,276.95892,849.73284,008.06
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น4,208,631.492,824,158.222,194,276.951,892,849.731,284,008.06
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น5,076,742.563,945,601.563,026,371.772,496,555.121,580,239.83

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ3,442,468.463,320,066.923,076,250.442,940,013.183,148,859.45
รวมรายได้อื่น65,978.4124,070.04-60.00-
รายได้รวม3,508,446.873,344,136.963,076,250.442,940,073.183,148,859.45
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ1,769,952.182,489,071.772,484,340.492,081,060.302,528,753.83
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น1,672,516.28830,995.15591,909.95858,952.88620,105.62
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน222,875.98225,183.92280,313.94201,093.82279,000.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน1,449,640.30605,811.23311,596.01657,859.06341,105.62
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย1,515,618.71629,881.27311,596.01657,919.06341,105.62
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้1,515,618.71629,881.27311,596.01657,919.06341,105.62
ภาษีเงินได้124,979.60-10,168.7955,243.236,165.84
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ1,390,639.11629,881.27301,427.22602,675.83334,939.78
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น----33.49
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก----10,000.00