บริษัท ไดโฮ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

DAIHO MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 205552006109
ที่อยู่หลัก : 700/642 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล บ้านเก่า เขต/อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31-มี.ค.-6131-มี.ค.-6031-มี.ค.-5931-มี.ค.-5831-มี.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน137,055,612.0063,248,097.9416,543,689.0017,129,508.008,876,506.00
ลูกหนี้การค้า130,899,816.0093,148,355.61133,249,990.00104,736,978.00128,370,372.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ130,899,816.0093,148,355.61133,249,990.00104,736,978.00128,370,372.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ14,387,332.0015,322,400.1912,763,248.0014,703,947.0014,701,963.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น652,788.0023,563,747.83966,561.00842,808.001,517,305.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน282,995,548.00195,282,601.57163,523,488.00137,413,241.00153,466,146.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ336,227,510.00190,981,194.70441,170,301.00447,195,902.00420,317,854.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น1,519,481.00198,444,072.414,000,724.003,476,872.002,533,325.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน338,203,265.00389,425,267.11445,991,367.00451,757,864.00424,006,467.00
รวมสินทรัพย์621,198,813.00584,707,868.68609,514,855.00589,171,105.00577,472,613.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน----33,000,000.00
เจ้าหนี้การค้า127,438,869.0094,319,006.69163,616,104.00140,628,507.00141,677,132.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย127,438,869.0094,319,006.69163,616,104.00140,628,507.00141,677,132.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น----9,551,340.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น8,715,047.0056,267,674.2865,887,320.0067,944,825.0041,694,204.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน136,153,916.00150,586,680.97229,503,424.00208,573,332.00225,922,676.00
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว--6,078,711.00-23,878,350.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น4,690,918.004,159,952.003,377,843.0070,239,697.001,785,492.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน4,690,918.004,159,952.009,456,554.0070,239,697.00102,825,321.00
รวมหนี้สิน140,844,834.00154,746,632.97238,959,978.00278,813,029.00328,747,997.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม300,353,979.00249,961,235.71190,554,877.00130,358,076.0068,724,616.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น480,353,979.00429,961,235.71370,554,877.00310,358,076.00248,724,616.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น621,198,813.00584,707,868.68609,514,855.00589,171,105.00577,472,613.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 มีนาคม 256131 มีนาคม 256031 มีนาคม 255931 มีนาคม 255831 มีนาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ754,104,093.00686,093,964.84665,708,694.00720,212,818.00621,125,849.00
รวมรายได้อื่น1,636,294.0010,154,855.221,101,908.002,107,348.0026,886,933.00
รายได้รวม755,740,387.00696,248,820.06666,810,602.00722,320,166.00648,012,782.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ407,782,478.00361,046,674.52532,858,329.00573,363,529.00490,762,888.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น346,321,615.00325,047,290.32132,850,365.00146,849,289.00130,362,961.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน---75,347,899.0070,981,063.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน346,321,615.00325,047,290.32132,850,365.0071,501,390.0059,381,898.00
ค่าใช้จ่ายอื่น213,341,938.00213,805,063.3961,490,824.0069,443.002,030,192.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย134,615,971.00121,397,082.1572,461,449.0073,539,295.0084,238,639.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้78,861,848.0065,707,828.3072,461,449.0073,539,295.0084,238,639.00
ดอกเบี้ยจ่าย24,335.001,780,503.864,662,945.003,839,287.007,532,729.00
ภาษีเงินได้10,444,770.006,971,884.327,601,703.008,066,548.00-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ68,392,743.0056,955,440.1260,196,801.0061,633,460.0076,705,910.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----