บริษัท ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ จำกัด

AUTO INTERIOR PRODUCTS CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 205545007847
ที่อยู่หลัก : 201/4 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ทุ่งสุขลา เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process
Process Process Rubber Process
Body Interior Headlining
Body Body Work Door panel

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน73,711,881.0754,981,031.8219,137,023.53120,584,264.0972,654,360.98
ลูกหนี้การค้า472,980,732.97524,570,260.86588,580,073.80694,126,772.171,326,187,707.99
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ472,980,732.97524,570,260.86588,580,073.80694,126,772.171,326,187,707.99
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น--65,000,000.00--
สินค้าคงเหลือสุทธิ224,693,861.38214,464,279.88233,996,935.57255,668,643.15523,105,054.58
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น194,745,630.9014,601,057.1415,138,946.1237,507,193.4248,960,226.35
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน966,463,211.05949,835,228.311,282,741,771.991,566,213,320.372,302,206,103.78
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว267,999,700.00267,999,700.00267,999,700.00267,999,700.00198,249,925.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ2,584,920,720.102,807,379,020.302,965,595,186.583,187,837,804.043,230,658,474.20
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น10,720,435.501,641,960.081,641,960.081,641,960.081,641,960.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน2,914,081,485.953,173,646,028.553,368,660,219.583,649,242,038.863,695,911,529.75
รวมสินทรัพย์3,880,544,697.004,123,481,256.864,651,401,991.575,215,455,359.235,998,117,633.53
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน4,817,000,000.00--1,477,000,000.003,050,000,000.00
เจ้าหนี้การค้า319,836,903.01372,194,270.42397,878,029.12580,658,306.321,129,706,648.46
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย319,836,903.01372,194,270.42397,878,029.12580,658,306.321,129,706,648.46
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น1,190,000,000.001,160,000,000.001,583,000,000.00--
หนี้สินหมุนเวียนอื่น817,234.364,848,069,015.544,708,931,357.304,833,309,575.992,828,404,762.47
รวมหนี้สินหมุนเวียน6,327,654,137.376,380,263,285.966,689,809,386.426,890,967,882.317,008,111,410.93
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น11,803,747.0011,880,870.003,090,953.003,961,106.004,757,518.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน11,803,747.0011,880,870.003,090,953.003,961,106.004,757,518.00
รวมหนี้สิน6,339,457,884.376,392,144,155.966,692,900,339.426,894,928,988.317,012,868,928.93
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน850,000,000.00850,000,000.00850,000,000.00850,000,000.00850,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ850,000,000.00850,000,000.00850,000,000.00850,000,000.00850,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-3,308,913,187.37-3,118,662,899.10-2,891,498,347.85-2,529,473,629.08-1,864,751,295.40
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น-2,458,913,187.37-2,268,662,899.10-2,041,498,347.85-1,679,473,629.08-1,014,751,295.40
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น3,880,544,697.004,123,481,256.864,651,401,991.575,215,455,359.235,998,117,633.53

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ2,120,882,801.592,163,313,877.282,636,891,009.823,301,608,695.944,387,150,808.60
รวมรายได้อื่น127,958,861.43131,864,944.75125,987,513.4078,504,433.7651,523,133.75
รายได้รวม2,248,841,663.022,295,178,822.032,762,878,523.223,380,113,129.704,438,673,942.35
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ1,441,135,946.112,262,213,238.452,808,826,553.653,652,198,054.824,672,798,046.63
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น679,746,855.48-98,899,361.17-171,935,543.83-350,589,358.88-285,647,238.03
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน-131,084,842.54173,996,365.64187,652,308.42263,924,108.83
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน679,746,855.48-229,984,203.71-345,931,909.47-538,241,667.30-549,571,346.86
ค่าใช้จ่ายอื่น648,773,204.29--24,291,051.33-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย158,932,512.62-98,119,258.96-219,944,396.07-484,028,284.87-498,048,213.11
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-63,868,159.81-98,119,258.96-219,944,396.07-484,028,284.87-498,048,213.11
ดอกเบี้ยจ่าย126,382,128.46129,045,292.29142,080,322.70180,694,048.81180,404,679.68
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-190,250,288.27-227,164,551.25-362,024,718.77-664,722,333.68-678,452,892.79
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น----78.20-79.82
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก---8,500,000.008,500,000.00