บริษัท ซีเอ็นซี บางปะอิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

CNC BANGPA-IN CORPORATION CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 145543000188
ที่อยู่หลัก : 101/3 หมู่ที่ 20 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Machining
Process Process Welding

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-55
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน--826.1810,000.001,255,403.80
ลูกหนี้การค้า--157,894.68157,894.80-
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ--157,894.68157,894.80-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น----305,919.46
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน--158,720.86167,894.801,561,323.26
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ15,303,605.0015,303,605.0015,303,605.0015,303,605.0015,303,605.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน15,303,605.0015,303,605.0015,303,605.0015,303,605.0015,303,605.00
รวมสินทรัพย์15,303,605.0015,303,605.0015,462,325.8615,471,499.8016,864,928.26
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน-1,757,554.65-2,169,772.59-
เจ้าหนี้การค้า12,000.0012,000.0020,000.0020,000.0023,271.03
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย12,000.0012,000.0020,000.0020,000.0023,271.03
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น1,688,370.513,960,138.56-5,153,991.0410,187,841.70
หนี้สินหมุนเวียนอื่น4,110,506.84-5,704,914.38157,876.9652,513.15
รวมหนี้สินหมุนเวียน5,810,877.355,729,693.215,724,914.387,501,640.5910,263,625.88
รวมหนี้สิน5,810,877.355,729,693.215,724,914.387,501,640.5910,263,625.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน2,500,000.002,500,000.002,500,000.002,500,000.002,500,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ2,500,000.002,500,000.002,500,000.002,500,000.002,500,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม6,992,727.657,073,911.797,237,411.485,469,859.214,101,302.38
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น9,492,727.659,573,911.799,737,411.487,969,859.216,601,302.38
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น15,303,605.0015,303,605.0015,462,325.8615,471,499.8016,864,928.26

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2555
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ--3,157,896.00--
รวมรายได้อื่น---3,157,896.003,348,000.00
รายได้รวม--3,157,896.003,157,896.003,348,000.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ-----
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น--3,157,896.00--
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน12,000.0012,000.001,123,000.00721,500.00927,000.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-12,000.00-12,000.002,034,896.00-721,500.00-927,000.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-12,000.00-12,000.002,034,896.002,436,396.002,421,000.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-12,000.00-12,000.002,034,896.002,436,396.002,421,000.00
ดอกเบี้ยจ่าย69,184.14151,499.69156,282.371,172,011.211,920,912.32
ภาษีเงินได้--157,861.36157,876.9652,513.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-81,184.14-163,499.691,720,752.271,106,507.83447,574.68
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----