บริษัท เอเบิ้ล มารุซึ อินดัสทรี จำกัด

ABLE MARUTSU INDUSTRY CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 135545004351
ที่อยู่หลัก : 16/10 หมู่ที่ 2 ซอย วัดเจดีย์หอย ถนน ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว แขวง/ตำบล คูขวาง เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 12140
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Surface treatment
Process Process Assembly

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน12,775,473.6014,786,535.6212,716,974.788,800,631.686,178,276.87
ลูกหนี้การค้า13,651,833.8613,251,508.8710,112,160.897,748,883.115,519,227.34
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ13,651,833.8613,251,508.8710,112,160.897,748,883.115,519,227.34
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น4,343,412.375,000,000.00---
สินค้าคงเหลือสุทธิ1,557,341.581,829,471.822,014,192.312,403,728.611,368,465.31
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น118,826.98278,471.43310,618.2156,450.00315,143.63
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน32,446,888.3935,273,410.3825,280,119.7119,134,442.7613,504,037.10
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว17,214,000.00400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ2,647,361.212,952,676.481,253,640.601,188,336.781,517,467.18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น--447,499.69861,759.011,374,993.38
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน19,865,131.333,366,914.602,123,204.782,474,215.983,312,006.43
รวมสินทรัพย์52,312,019.7238,640,324.9827,403,324.4921,608,658.7416,816,043.53
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า5,077,943.647,075,410.545,903,045.8211,206,682.173,231,432.64
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย5,077,943.647,075,410.545,903,045.8211,206,682.173,231,432.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย----6,025,537.08
หนี้สินหมุนเวียนอื่น1,386,922.80368,480.25881,582.73106,270.40100,811.64
รวมหนี้สินหมุนเวียน6,464,866.447,443,890.796,784,628.5511,312,952.579,357,781.36
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น1,331,519.68765,675.00704,262.00705,895.00586,621.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน1,331,519.68765,675.00704,262.00705,895.00586,621.00
รวมหนี้สิน7,796,386.128,209,565.797,488,890.5512,018,847.579,944,402.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน8,000,000.008,000,000.008,000,000.008,000,000.008,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ8,000,000.008,000,000.008,000,000.008,000,000.008,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม36,515,633.6022,430,759.1911,914,433.941,589,811.17-1,128,358.83
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น44,515,633.6030,430,759.1919,914,433.949,589,811.176,871,641.17
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น52,312,019.7238,640,324.9827,403,324.4921,608,658.7416,816,043.53

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ69,176,387.8865,285,504.5751,185,660.1036,672,783.8329,206,602.73
รวมรายได้อื่น1,080,782.54322,216.36205,671.15178,210.15267,455.82
รายได้รวม70,257,170.4265,607,720.9351,391,331.2536,850,993.9829,474,058.55
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ47,168,596.6148,873,773.2035,924,793.2829,804,065.3425,094,574.34
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น22,007,791.2716,411,731.3715,260,866.826,868,718.494,112,028.39
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน3,773,812.202,638,452.432,513,639.613,384,071.612,027,706.94
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน18,233,979.0713,773,278.9412,747,227.213,484,646.882,084,321.45
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย19,314,761.6114,095,495.3012,952,898.363,662,857.032,351,777.27
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้19,314,761.6114,095,495.3012,952,898.363,662,857.032,351,777.27
ภาษีเงินได้4,029,887.202,779,170.052,628,275.59944,687.03463,017.60
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ15,284,874.4111,316,325.2510,324,622.772,718,170.001,888,759.67
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----