บริษัท ไดซิน จำกัด

DAISIN CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 135543002849
ที่อยู่หลัก : 101/59/3 หมู่ที่ 20 ซอย - ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Casting
Process Process Assembly

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน899,159,633.00647,295,203.00464,868,882.00222,403,016.00105,605,240.00
ลูกหนี้การค้า654,851,668.00639,347,153.00628,516,783.00649,028,975.00669,594,807.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ654,851,668.00639,347,153.00628,516,783.00649,028,975.00669,594,807.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ472,083,784.00455,320,557.00465,891,182.00476,296,874.00508,553,196.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น22,267,041.0027,804,252.0017,259,662.0022,791,850.0022,406,879.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน2,048,362,126.001,769,767,165.001,576,536,509.001,370,520,715.001,306,160,122.00
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว106,589,474.00106,589,474.00106,589,474.00105,089,474.00143,437,768.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ3,619,047,619.003,810,287,525.003,961,452,142.003,937,522,343.004,010,262,462.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น596,092.00600,492.00587,506.002,244,711.00392,438.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน3,736,515,488.003,922,075,691.004,074,144,181.004,049,433,198.004,162,500,760.00
รวมสินทรัพย์5,784,877,614.005,691,842,856.005,650,680,690.005,419,953,913.005,468,660,882.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน---144,122,762.00126,612,476.00
เจ้าหนี้การค้า663,156,744.00659,941,637.00660,888,013.00608,254,070.00642,910,574.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย663,156,744.00659,941,637.00660,888,013.00608,254,070.00642,910,574.00
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี----160,000,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น96,765,373.00181,484,355.00240,785,347.00193,368,500.0024,064,040.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน759,922,117.00841,425,992.00901,673,360.00945,745,332.00953,587,090.00
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว-60,000,000.00220,000,000.00180,000,000.00340,000,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น168,392,484.00152,268,887.00144,362,052.00141,090,465.00134,800,989.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน168,392,484.00212,268,887.00364,362,052.00321,090,465.00474,800,989.00
รวมหนี้สิน928,314,601.001,053,694,879.001,266,035,412.001,266,835,797.001,428,388,079.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน249,000,000.00249,000,000.00249,000,000.00249,000,000.00249,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ249,000,000.00249,000,000.00249,000,000.00249,000,000.00249,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม4,607,563,013.004,389,147,977.0024,900,000.003,904,118,116.003,791,272,803.00
รายการอื่น--4,110,745,278.00--
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น4,856,563,013.004,638,147,977.004,384,645,278.004,153,118,116.004,040,272,803.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น5,784,877,614.005,691,842,856.005,650,680,690.005,419,953,913.005,468,660,882.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ5,335,615,035.005,295,569,029.005,072,827,761.005,060,340,492.005,121,244,554.00
รวมรายได้อื่น83,819,216.0083,352,951.0062,399,813.0094,536,457.0065,336,875.00
รายได้รวม5,419,434,251.005,378,921,980.005,135,227,574.005,154,876,949.005,186,581,429.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ4,744,381,401.004,693,014,135.004,507,485,201.004,634,895,627.004,673,036,047.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น591,233,634.00602,554,894.00565,342,560.00425,444,865.00448,208,507.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน325,619,098.00329,754,258.00327,519,815.00333,714,329.00350,438,563.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน265,614,536.00272,800,636.00237,822,745.0091,730,536.0097,769,944.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย349,433,752.00356,153,587.00300,222,558.00186,266,993.00163,106,819.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้349,433,752.00356,153,587.00300,222,558.00186,266,993.00163,106,819.00
ดอกเบี้ยจ่าย3,472,353.009,086,099.0013,086,193.0017,215,289.0017,924,215.00
ภาษีเงินได้9,520,363.009,900,789.008,548,203.0012,631,391.00-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ336,441,036.00337,166,699.00278,588,162.00156,420,313.00145,182,604.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----