บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด

C.C.S. ADVANCE TECH CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 125547000875
ที่อยู่หลัก : 54/2 หมู่ที่ 9 ซอย กันตนา ถนน บางใหญ่-บางคูลัด แขวง/ตำบล บางม่วง เขต/อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Stamping
Mold & Die
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน5,825,222.467,068,375.092,659,552.902,225,036.9911,120,029.15
ลูกหนี้การค้า376,815,518.66318,538,543.39271,304,678.57337,369,827.00243,171,941.80
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ376,815,518.66318,538,543.39271,304,678.57337,369,827.00243,171,941.80
สินค้าคงเหลือสุทธิ317,939,669.35241,173,481.80226,600,858.38228,639,831.17199,706,078.46
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น73,694,109.6950,078,293.0936,441,005.3028,330,364.6220,794,357.83
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน774,274,520.16616,858,693.37537,006,095.15596,565,059.78474,792,407.24
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว--60,083.1060,083.1060,083.10
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ507,556,511.96347,595,373.75313,738,380.77343,531,528.76351,587,015.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น49,735,398.7142,276,187.4948,709,671.0744,156,274.5427,945,223.73
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน560,911,556.83394,799,098.69366,414,677.75392,563,822.23384,274,166.77
รวมสินทรัพย์1,335,186,076.991,011,657,792.06903,420,772.90989,128,882.01859,066,574.01
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน334,216,854.88242,549,329.48207,002,279.80235,821,789.64196,798,577.71
เจ้าหนี้การค้า286,200,975.80184,549,316.53213,136,520.37281,372,237.80200,575,399.43
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย286,200,975.80184,549,316.53213,136,520.37281,372,237.80200,575,399.43
หนี้สินหมุนเวียนอื่น46,680,863.0136,432,817.2338,951,742.6951,442,152.2167,986,799.22
รวมหนี้สินหมุนเวียน667,098,693.69463,531,463.24459,090,542.86568,636,179.65465,360,776.36
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว179,642,311.89174,735,671.89175,376,571.89199,803,192.89210,777,952.89
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น119,423,500.4830,994,159.2540,373,150.0834,334,259.5231,443,949.92
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน299,065,812.37205,729,831.14215,749,721.97234,137,452.41242,221,902.81
รวมหนี้สิน966,164,506.06669,261,294.38674,840,264.83802,773,632.06707,582,679.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน250,000,000.00250,000,000.00207,000,000.00207,000,000.00207,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ250,000,000.00250,000,000.00207,000,000.00207,000,000.00207,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม119,021,570.9392,396,497.6864,330,508.0722,105,249.95-12,766,105.16
รายการอื่น---42,750,000.00-42,750,000.00-42,750,000.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น369,021,570.93342,396,497.68228,580,508.07186,355,249.95151,483,894.84
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น1,335,186,076.991,011,657,792.06903,420,772.90989,128,882.01859,066,574.01

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ995,680,039.37881,027,822.58889,740,852.01855,548,861.61729,091,950.41
รวมรายได้อื่น3,186,568.931,182,002.251,053,549.674,778,727.87518,384.64
รายได้รวม998,866,608.30882,209,824.83890,794,401.68860,327,589.48729,610,335.05
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ769,891,736.86660,917,649.33664,499,966.33653,999,130.37541,227,496.96
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น225,788,302.51220,110,173.25225,240,885.68201,549,731.24187,864,453.45
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน142,453,910.88123,395,656.93135,706,369.26125,781,849.50123,639,768.12
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน83,334,391.6396,714,516.3289,534,516.4275,767,881.7464,224,685.33
ค่าใช้จ่ายอื่น20,086,246.3934,098,465.5814,676,127.119,121,817.519,776,009.87
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย66,434,714.1763,798,052.9975,911,938.9871,424,792.1054,967,060.10
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้66,434,714.1763,798,052.9975,911,938.9871,424,792.1054,967,060.10
ดอกเบี้ยจ่าย34,336,096.9030,754,717.8033,686,680.8636,553,436.9932,032,652.00
ภาษีเงินได้5,473,544.024,977,345.58---
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ26,625,073.2528,065,989.6142,225,258.1234,871,355.1122,934,408.10
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----