บริษัท เอทีเอ แคสติ้ง เทคโนโลยี จำกัด

ATA CASTING TECHNOLOGY CO. LTD

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115559010609
ที่อยู่หลัก : Dec-00 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน รัตนราช แขวง/ตำบล บางบ่อ เขต/อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10560
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Casting

งบดุล

รายการ31 มีนาคม 256131 มีนาคม 2560
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน79,582,490.00154,169,017.00
ลูกหนี้การค้า561,641,541.00399,214,962.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ561,641,541.00399,214,962.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ299,217,325.00320,928,325.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น1,048,225.00108,455,953.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน941,489,581.00982,768,257.00
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว27,999,900.0027,999,900.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ956,578,943.001,012,468,996.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น4,731,870.0011,406,934.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน994,781,241.001,051,875,830.00
รวมสินทรัพย์1,936,270,822.002,034,644,087.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน155,000,000.00-
เจ้าหนี้การค้า383,078,971.00340,290,277.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย383,078,971.00340,290,277.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น158,081,848.00359,399,045.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน696,160,819.00699,689,322.00
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว-196,092,910.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น135,615,075.0029,421,725.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน135,615,075.00225,514,635.00
รวมหนี้สิน831,775,894.00925,203,957.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน340,000,000.00340,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ340,000,000.00340,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-260,327,072.00-255,381,870.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น1,104,494,928.001,109,440,130.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น1,936,270,822.002,034,644,087.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 มีนาคม 256131 มีนาคม 2560
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ2,336,178,082.001,744,307,068.00
รวมรายได้อื่น65,215,696.0065,996,836.00
รายได้รวม2,401,393,778.001,810,303,904.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ-587,705,359.91
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น2,336,178,082.001,156,601,708.09
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน2,336,178,082.001,156,601,708.09
ค่าใช้จ่ายอื่น2,383,789,288.001,004,552,192.08
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย17,604,490.00218,046,352.01
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้17,604,490.0052,623,252.00
ดอกเบี้ยจ่าย13,638,767.009,195,573.00
ภาษีเงินได้8,910,925.0014,739,755.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-4,945,202.0028,687,924.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น--
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก--