บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด

CHONG THAI RUNG RUANG CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115554000443
ที่อยู่หลัก : 138/71 หมู่ที่ 8 ซอย ธรรมเจริญ ถนน รางรถไฟเก่า แขวง/ตำบล บางด้วน เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Machining

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน13,427,460.0716,740,440.4815,849,001.5932,953,629.7568,756,209.74
ลูกหนี้การค้า10,120,573.604,117,399.053,465,065.385,502,870.828,827,370.91
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ10,120,573.604,117,399.053,465,065.385,502,870.828,827,370.91
สินค้าคงเหลือสุทธิ10,555,375.657,636,318.763,868,564.684,309,356.712,296,110.26
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น108,787.261,361,397.822,038,124.70949,156.9018,749.45
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน34,212,196.5829,855,556.1125,220,756.3543,715,014.1885,898,440.36
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว47,488,317.0446,985,716.5551,456,422.7540,684,231.29-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ11,862,146.1310,476,493.888,813,948.2112,564,636.5311,385,085.42
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น1,533,552.092,525,406.31600600600
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน60,884,015.2659,987,616.7460,270,970.9653,249,467.8211,385,685.42
รวมสินทรัพย์95,096,211.8489,843,172.8585,491,727.3196,964,482.0097,284,125.78
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า2,510,240.001,031,457.141,283,887.921,493,010.423,361,737.41
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย2,510,240.001,031,457.141,283,887.921,493,010.423,361,737.41
หนี้สินหมุนเวียนอื่น7,413,410.694,145,607.201,418,331.882,559,892.362,404,537.89
รวมหนี้สินหมุนเวียน9,923,650.695,177,064.342,702,219.804,122,790.235,865,217.34
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว13,512,414.3414,069,860.0014,516,000.0017,873,488.0120,338,624.92
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น1,127,837.001,226,358.882,287,400.08--
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน14,640,251.3415,296,218.8816,803,400.0817,873,488.0120,338,624.92
รวมหนี้สิน24,563,902.0320,473,283.2219,505,619.8821,996,278.2426,203,842.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม65,532,309.8164,369,889.6359,529,684.6869,283,972.4766,080,283.52
รายการอื่น--1,456,422.75684,231.29-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น70,532,309.8169,369,889.6365,986,107.4374,968,203.7671,080,283.52
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น95,096,211.8489,843,172.8585,491,727.3196,964,482.0097,284,125.78

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ56,269,236.7749,530,752.4332,541,729.2958,411,753.6770,601,816.88
รวมรายได้อื่น224,969.58355,118.10235,643.70752,365.261,324,695.08
รายได้รวม56,494,206.3549,885,870.5332,777,372.9959,164,118.9371,926,511.96
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ20,821,805.3219,003,410.2018,078,946.0522,212,109.2629,788,291.99
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น35,447,431.4530,527,342.2314,462,783.2436,199,644.4140,813,524.89
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน32,458,794.2027,182,063.3324,134,989.2732,183,163.4529,375,965.50
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน2,988,637.253,345,278.90-9,672,206.034,016,480.9611,437,559.39
ค่าใช้จ่ายอื่น---355.37-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย3,213,606.833,700,397.00-9,436,562.334,768,490.8512,762,254.47
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้3,213,606.833,700,397.00-9,436,562.334,768,490.8512,762,254.47
ดอกเบี้ยจ่าย326,138.02258,698.28317,725.46338,400.54132,937.72
ภาษีเงินได้2,227,649.12410,892.48-1,226,401.362,704,919.85
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ659,819.693,030,806.24-9,754,287.793,203,688.959,924,396.90
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----