บริษัท เซ็นทรัล โมลด์ จำกัด

CENTRAL MOULD CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115545009883
ที่อยู่หลัก : 888/38 หมู่ที่ 19 ซอย ยิ่งเจริญ ถนน บางพลี-ตำหรุ แขวง/ตำบล บางพลีใหญ่ เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process
Mold & Die

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-5631-ธ.ค.-5531-ธ.ค.-54
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน8,848.50612.2524,762.0027,101.7510,547.00
ลูกหนี้การค้า1,923,219.082,569,763.441,480,147.211,033,040.003,382,786.56
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ1,923,219.082,569,763.441,480,147.211,033,040.003,382,786.56
สินค้าคงเหลือสุทธิ5,208,997.652,847,628.593,802,170.873,846,807.1511,422,009.61
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น45,296.19-44,522.49526,533.16-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน7,186,361.425,418,004.285,351,602.575,433,482.0614,815,343.17
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ12,968,308.8413,122,454.1415,887,881.5424,550,311.5829,097,964.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น2,504,758.742,233,762.974,311,923.093,285,854.212,711,157.12
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน15,473,067.5815,356,217.1120,199,804.6327,836,165.7931,809,122.04
รวมสินทรัพย์22,659,429.0020,774,221.3925,551,407.2033,269,647.8546,624,465.21
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน6,385,963.025,663,077.386,460,994.044,741,240.698,619,842.45
เจ้าหนี้การค้า6,698,688.022,471,362.382,813,158.521,950,287.655,312,798.17
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย6,698,688.022,471,362.382,813,158.521,950,287.655,312,798.17
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี926,715.201,918,960.563,812,848.724,427,388.554,666,282.77
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น523,489.001,096,603.00380,000.001,343,000.00-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย---333,111.44-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น400,679.20227,521.6158,893.62174,400.67328,250.23
รวมหนี้สินหมุนเวียน14,935,534.4411,377,524.9313,525,894.9012,969,429.0018,927,173.62
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว4,600,000.005,828,472.148,941,583.3213,760,297.8213,147,077.31
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น1,788,757.64----
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน6,388,757.645,828,472.148,941,583.3213,760,297.8213,147,077.31
รวมหนี้สิน21,324,292.0817,205,997.0722,467,478.2226,729,726.8232,074,250.93
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน11,700,000.0011,700,000.0011,700,000.0011,700,000.0011,700,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ11,700,000.0011,700,000.0011,700,000.0011,700,000.0011,700,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-10,364,863.08-8,131,775.68-8,616,071.02-5,160,078.972,850,214.28
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น1,335,136.923,568,224.323,083,928.986,539,921.0314,550,214.28
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น22,659,429.0020,774,221.3925,551,407.2033,269,647.8546,624,465.21

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 255631 ธันวาคม 255531 ธันวาคม 2554
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ25,058,996.8230,843,681.2722,682,157.6833,616,232.9334,305,378.00
รวมรายได้อื่น29,333.3988,719.442,764,297.3828,952.4640,490.59
รายได้รวม25,088,330.2130,932,400.7125,446,455.0633,645,185.3934,345,868.59
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ20,065,399.8821,626,512.8020,972,929.1231,163,051.2530,458,785.92
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น4,993,596.949,217,168.471,709,228.562,453,181.683,846,592.08
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน6,309,911.567,660,450.676,383,217.508,408,580.247,965,549.84
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-1,316,314.621,556,717.80-4,673,988.94-5,955,398.56-4,118,957.76
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-1,286,981.231,645,437.24-1,909,691.56-5,926,446.10-4,078,467.17
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-1,286,981.231,645,437.24-1,909,691.56-5,926,446.10-4,078,467.17
ดอกเบี้ยจ่าย946,106.171,161,141.901,546,300.492,083,847.152,364,447.74
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-2,233,087.40484,295.34-3,455,992.05-8,010,293.25-6,442,914.91
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----