บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จำกัด

C.B. TACT (THAILAND) CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115535007951
ที่อยู่หลัก : 109/108-111 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน เทพารักษ์ ก.ม. 26 แขวง/ตำบล บางเสาธง เขต/อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process
Related Industries Raw Material Plastic

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน27,183,291.1126,633,990.1213,765,151.3318,067,851.9641,686,549.74
ลูกหนี้การค้า347,578,565.21300,892,649.81287,770,673.77266,884,840.89244,399,726.48
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ347,578,565.21300,892,649.81287,770,673.77266,884,840.89244,399,726.48
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น7,700,000.00----
สินค้าคงเหลือสุทธิ250,961,800.63224,972,592.55267,445,888.65245,155,180.83214,041,065.03
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น20,178,874.2810,818,573.1211,737,811.1111,466,703.858,419,453.97
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน653,602,531.23563,317,805.60580,719,524.86541,574,577.53508,546,795.22
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว13,821,792.0017,261,792.0017,261,792.0017,261,792.0012,007,342.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ441,041,407.34415,516,956.22392,533,229.88331,439,180.34300,322,187.64
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น1,309,483.00853,083.002,408,623.002,098,038.502,421,106.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน464,118,920.64440,515,545.74418,752,880.87356,368,109.18319,379,079.24
รวมสินทรัพย์1,117,721,451.871,003,833,351.34999,472,405.73897,942,686.71827,925,874.46
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน351,596,529.18346,031,711.95274,187,460.71371,384,048.50336,025,979.19
เจ้าหนี้การค้า246,923,278.81205,781,272.85268,260,730.04243,777,157.15222,157,067.32
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย246,923,278.81205,781,272.85268,260,730.04243,777,157.15222,157,067.32
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น----1,987,758.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น58,892,792.2371,869,285.2776,945,787.9223,527,956.6728,476,392.59
รวมหนี้สินหมุนเวียน657,412,600.22623,682,270.07619,393,978.67638,689,162.32588,647,197.10
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว65,775,000.0026,901,956.2481,728,670.2415,805,564.3415,920,954.35
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น28,559,314.3727,918,199.725,906,160.829,329,973.186,830,202.57
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน94,334,314.3754,820,155.9687,634,831.0625,135,537.5222,751,156.92
รวมหนี้สิน751,746,914.59678,502,426.03707,028,809.73663,824,699.84611,398,354.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม345,974,537.28305,330,925.31272,443,596.00214,117,986.87196,527,520.44
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น365,974,537.28325,330,925.31292,443,596.00234,117,986.87216,527,520.44
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น1,117,721,451.871,003,833,351.34999,472,405.73897,942,686.71827,925,874.46

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ1,823,672,832.591,696,749,893.781,798,640,586.691,569,868,679.681,543,351,098.98
รวมรายได้อื่น10,980,829.7723,509,331.4417,896,341.5913,163,263.0616,300,158.77
รายได้รวม1,834,653,662.361,720,259,225.221,816,536,928.281,583,031,942.741,559,651,257.75
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ1,486,929,476.421,387,507,791.601,471,426,212.441,310,931,624.711,291,680,991.66
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น336,743,356.17309,242,102.18327,214,374.25258,937,054.97251,670,107.32
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน---227,272,960.69232,666,815.84
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน336,743,356.17309,242,102.18327,214,374.2531,664,094.2819,003,291.48
ค่าใช้จ่ายอื่น265,557,301.51261,474,404.56249,464,706.33--
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย82,166,884.4371,277,029.0695,646,009.5144,827,357.3435,303,450.25
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้78,186,199.4671,277,029.0695,646,009.5144,827,357.3435,303,450.25
ดอกเบี้ยจ่าย23,887,318.9122,493,576.0121,410,051.4521,437,256.1818,688,197.51
ภาษีเงินได้11,655,268.5813,896,123.7413,910,348.934,299,634.733,673,586.75
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ42,643,611.9734,887,329.3160,325,609.1319,090,466.4312,941,665.99
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----