บริษัท จุลพัฒน์ พลาสติก จำกัด

CHULAPAT PLASTIC CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115535006768
ที่อยู่หลัก : 109/120-121 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน เทพารักษ์ แขวง/ตำบล บางเสาธง เขต/อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน18,064,131.656,989,288.003,738,910.934,122,624.9317,219,373.70
ลูกหนี้การค้า18,098,121.2828,272,850.8225,992,704.2313,341,627.9518,207,452.64
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ18,098,121.2828,272,850.8225,992,704.2313,341,627.9518,207,452.64
สินค้าคงเหลือสุทธิ9,562,084.9610,692,022.3812,260,781.953,182,827.507,459,820.27
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น14,982,881.0410,689,493.213,586,309.752,727,143.479,721,836.78
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน60,707,218.9356,643,654.4145,578,706.8623,374,223.8552,608,483.39
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ28,436,116.3533,570,271.8239,193,158.5742,033,170.0642,530,426.85
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน28,436,116.3533,570,271.8239,193,158.5742,033,170.0642,530,426.85
รวมสินทรัพย์89,143,335.2890,213,926.2384,771,865.4365,407,393.9195,138,910.24
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน695,992.042,271,966.831,975,110.791,677,205.213,087,895.07
เจ้าหนี้การค้า7,377,784.4710,664,064.8011,000,250.206,478,923.127,951,534.14
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย7,377,784.4710,664,064.8011,000,250.206,478,923.127,951,534.14
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น-2,000,000.006,118,680.002,000,000.007,269,223.02
หนี้สินหมุนเวียนอื่น4,074,195.235,693,834.571,531,389.602,364,065.561,658,324.68
รวมหนี้สินหมุนเวียน12,147,971.7420,629,866.2020,625,430.5912,520,193.8919,966,976.91
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น1,677,765.002,517,145.113,797,968.051,098,530.721,708,382.51
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน1,677,765.002,517,145.113,797,968.051,098,530.721,708,382.51
รวมหนี้สิน13,825,736.7423,147,011.3124,423,398.6413,618,724.6121,675,359.42
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน7,000,000.007,000,000.007,000,000.007,000,000.007,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ7,000,000.007,000,000.007,000,000.007,000,000.007,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม67,617,598.5460,066,914.9253,348,466.7944,788,669.3065,763,550.82
รายการอื่น700,000.00---700,000.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น75,317,598.5467,066,914.9260,348,466.7951,788,669.3073,463,550.82
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น89,143,335.2890,213,926.2384,771,865.4365,407,393.9195,138,910.24

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ145,302,466.70156,449,531.99114,213,499.1194,635,510.4595,548,143.33
รวมรายได้อื่น54,435.9728,976.28214,158.87116,586.634,571,876.55
รายได้รวม145,356,902.67156,478,508.27114,427,657.9894,752,097.08100,120,019.88
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ117,943,343.46131,700,632.3395,014,663.9362,266,293.9578,137,002.32
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น27,359,123.2424,748,899.6619,198,835.1832,369,216.5017,411,141.01
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน13,623,097.9614,932,608.09--14,973,249.92
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน13,736,025.289,816,291.5719,198,835.1832,369,216.502,437,891.09
ค่าใช้จ่ายอื่น--13,233,086.4444,432,736.58-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย13,790,461.259,845,267.856,179,907.61-11,946,933.457,009,767.64
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้13,790,461.259,845,267.856,179,907.61-18,863,918.067,009,767.64
ดอกเบี้ยจ่าย94,773.27119,348.60137,005.12310,963.46606,011.89
ภาษีเงินได้2,445,004.362,007,471.121,247,786.77-344,453.35
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ11,250,683.627,718,448.134,795,115.72-19,174,881.526,059,302.40
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----