บริษัท เชี่ยวชาญ อินดัสทรี่ (1989) จำกัด

CHEOW CHAN INDUSTRY (1989) CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115532003253
ที่อยู่หลัก : 84/4 หมู่ที่ 8 ซอย สุขสวัสดิ์ 74 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง/ตำบล บางครุ เขต/อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Welding
Process Process Machining
Process Process Surface treatment
Process Process Assembly

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน52,291,561.3455,183,513.0923,394,129.26171,570,818.9228,346,230.52
ลูกหนี้การค้า398,078,008.16399,644,525.50345,518,872.40312,671,455.94392,411,550.65
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ398,078,008.16399,644,525.50345,518,872.40312,671,455.94392,411,550.65
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น---2,687,462.78-
สินค้าคงเหลือสุทธิ1,129,710,000.001,024,635,000.00953,852,000.00834,658,000.00679,638,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น3,448,186.483,152,554.351,677,077.503,481,643.8433,259,044.31
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน1,583,527,755.981,482,615,592.941,324,442,079.161,325,069,381.481,134,311,529.12
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว11,700,000.0011,700,000.0011,700,000.0011,700,000.0011,700,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ1,328,540,168.921,248,005,436.111,129,608,667.601,165,392,622.621,135,513,778.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น169,481,667.62153,751,853.70222,510,544.49150,682,658.0176,171,425.18
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน1,509,721,836.541,413,457,289.811,363,819,212.091,327,775,280.631,223,385,204.07
รวมสินทรัพย์3,093,249,592.522,896,072,882.752,688,261,291.252,652,844,662.112,357,696,733.19
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า1,598,832,970.871,444,122,403.971,475,516,162.081,467,861,048.531,184,757,463.02
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย1,598,832,970.871,444,122,403.971,475,516,162.081,467,861,048.531,184,757,463.02
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น---2,351,676.42-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย----7,679,987.52
หนี้สินหมุนเวียนอื่น17,117,415.745,086,470.174,699,041.303,877,233.6814,321,297.20
รวมหนี้สินหมุนเวียน1,615,950,386.611,449,208,874.141,480,215,203.381,474,089,958.631,207,205,609.55
รวมหนี้สิน1,615,950,386.611,449,208,874.141,480,215,203.381,474,089,958.631,207,205,609.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน600,000,000.00600,000,000.00400,000,000.00400,000,000.00400,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ600,000,000.00600,000,000.00400,000,000.00400,000,000.00400,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม877,299,205.91846,864,008.61808,046,087.87778,754,703.48750,491,123.64
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น1,477,299,205.911,446,864,008.611,208,046,087.871,178,754,703.481,150,491,123.64
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น3,093,249,592.522,896,072,882.752,688,261,291.252,652,844,662.112,357,696,733.19

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ3,332,317,846.373,189,227,263.442,742,964,940.672,785,957,653.662,886,278,878.52
รวมรายได้อื่น5,880,766.6412,400,816.164,202,016.317,218,479.675,797,670.97
รายได้รวม3,338,198,613.013,201,628,079.602,747,166,956.982,793,176,133.332,892,076,549.49
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ3,167,491,401.683,040,618,425.962,605,618,895.032,648,596,988.542,752,910,032.96
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น164,826,444.69148,608,837.48137,346,045.64137,360,665.12133,368,845.56
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน129,676,768.65111,145,453.70104,348,614.90108,308,664.50116,244,185.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน35,149,676.0437,463,383.7832,997,430.7429,052,000.6217,124,660.56
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย41,030,442.6849,864,199.9437,199,447.0536,270,480.2922,922,331.53
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้41,030,442.6849,864,199.9437,199,447.0536,270,480.2922,922,331.53
ดอกเบี้ยจ่าย613,260.30343,397.36305,497.90497,740.08533,704.89
ภาษีเงินได้9,981,985.0810,702,881.847,602,564.767,509,160.378,528,720.89
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ30,435,197.3038,817,920.7429,291,384.3928,263,579.8413,859,905.75
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----