บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

ASAHI TEC ALUMINIUM (THAILAND) CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115532000904
ที่อยู่หลัก : 361 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน รัตนราช แขวง/ตำบล บางบ่อ เขต/อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10560
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Casting
Chassis Wheel System Alloy Wheel

งบดุล

รายการ31 มีนาคม 256131 มีนาคม 256031 มีนาคม 255931 มีนาคม 255831 มีนาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน252,072,243.00216,937,309.00126,894,539.0084,159,730.00255,331,326.00
ลูกหนี้การค้า769,239,565.00657,703,545.001,032,400,399.00935,464,450.00957,680,968.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ769,239,565.00657,703,545.001,032,400,399.00935,464,450.00957,680,968.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ461,611,646.00408,072,435.00681,841,850.00722,081,782.00629,921,795.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น22,304,271.00241,522,784.0018,550,614.0019,041,821.0044,281,480.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน1,505,227,725.001,524,236,073.001,945,405,431.001,875,947,733.001,984,584,355.00
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว--27,999,900.0028,000,000.0028,000,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ907,314,616.001,041,784,017.002,039,654,533.002,164,688,723.002,248,387,793.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น16,428,841.00386,722.003,521,721.003,491,721.00356,721.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน929,156,509.001,042,170,739.002,094,108,104.002,223,412,800.002,289,376,367.00
รวมสินทรัพย์2,434,384,234.002,566,406,812.004,039,513,535.004,099,360,533.004,273,960,722.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน--250,350.00-115,716.00
เจ้าหนี้การค้า584,713,576.00424,512,688.00599,269,324.00654,861,815.00630,200,631.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย584,713,576.00424,512,688.00599,269,324.00654,861,815.00630,200,631.00
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี--1,109,751,840.001,055,539,420.00136,902,540.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย--241,287,370.00171,260,104.00193,004,783.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น43,091,846.00228,284,111.00234,277,556.00295,221,784.00265,907,328.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน627,805,422.00652,796,799.002,184,836,440.002,176,883,123.001,226,130,998.00
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว----1,276,377,402.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น105,416,989.00133,329,773.00291,113,235.00152,902,670.00101,645,755.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน105,416,989.00133,329,773.00291,113,235.00152,902,670.001,378,023,157.00
รวมหนี้สิน733,222,411.00786,126,572.002,475,949,675.002,329,785,793.002,604,154,155.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน1,480,000,000.001,480,000,000.001,480,000,000.001,480,000,000.001,480,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ1,480,000,000.001,480,000,000.001,480,000,000.001,480,000,000.001,480,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม221,161,823.00300,280,240.0083,563,860.00289,574,740.00189,806,567.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น1,701,161,823.001,780,280,240.001,563,563,860.001,769,574,740.001,669,806,567.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น2,434,384,234.002,566,406,812.004,039,513,535.004,099,360,533.004,273,960,722.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 มีนาคม 256131 มีนาคม 256031 มีนาคม 255931 มีนาคม 255831 มีนาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ2,815,665,604.003,718,200,167.004,786,533,168.004,994,934,747.005,449,742,892.00
รวมรายได้อื่น58,346,395.00117,986,581.00205,693,694.00365,764,220.00140,221,116.00
รายได้รวม2,874,011,999.003,836,186,748.004,992,226,862.005,360,698,967.005,589,964,008.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ2,636,183,289.003,468,115,955.004,506,992,972.004,743,161,762.004,964,100,752.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น179,482,315.00250,084,212.00279,540,196.00251,772,985.00485,642,140.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน289,418,609.00249,189,442.00515,094,001.00408,188,166.00459,834,454.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-109,936,294.00894,770.00-235,553,805.00-156,415,181.0025,807,686.00
ค่าใช้จ่ายอื่น14,034,965.00128,629,504.00150,906,358.00--
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-65,624,864.00-9,748,153.00-180,766,469.00209,349,039.00166,028,802.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-65,624,864.00-9,748,153.00-180,766,469.00209,349,039.00166,028,802.00
ดอกเบี้ยจ่าย5,188,422.0011,062,196.0027,900,884.0074,364,274.0081,655,712.00
ภาษีเงินได้8,305,131.0046,543,065.00-2,656,473.0035,216,592.0024,566,828.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-79,118,417.00-67,353,414.00-206,010,880.0099,768,173.0059,806,262.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----