บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน)

AAPICO FORGING PCL.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 107547000354
ที่อยู่หลัก : 700/20 หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล หนองไม้แดง เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Forging
Chassis Suspension System
Chassis Suspension System Suspension System
Chassis Suspension System Suspension System

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน5,198,450.005,414,284.003,511,436.004,689,258.003,512,418.00
ลูกหนี้การค้า83,469,212.0098,028,229.00621,963,644.00651,090,113.00156,638,813.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ83,469,212.0098,028,229.00621,963,644.00651,090,113.00156,638,813.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น865,405,317.001,037,060,160.00721,930,000.00686,200,000.00555,500,000.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ152,371,249.00122,926,957.00123,436,401.00104,964,713.00181,806,868.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น92,155,552.00103,582,008.00104,811,300.00111,188,176.00140,201,127.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน1,198,599,780.001,367,011,638.001,575,652,781.001,558,132,260.001,037,659,226.00
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว357,791,257.00344,041,257.00344,041,257.00344,041,257.00194,041,257.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ239,064,202.00264,566,238.00293,945,690.00329,983,100.00726,590,614.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น2,964,798.003,089,214.008,433,412.002,946,562.003,608,827.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน601,711,637.00614,833,544.00650,145,014.00680,554,012.00928,914,837.00
รวมสินทรัพย์1,800,311,417.001,981,845,182.002,225,797,795.002,238,686,272.001,966,574,063.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน--37,721,027.0086,606,639.0086,523,402.00
เจ้าหนี้การค้า610,814,636.00554,909,222.00425,737,230.00376,944,512.00281,219,626.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย610,814,636.00554,909,222.00425,737,230.00376,944,512.00281,219,626.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น1,704,360,834.001,931,470,099.002,209,100,000.002,112,500,000.001,973,500,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น5,569,953.0010,720,207.0010,928,355.0010,652,354.0030,489,160.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน2,320,745,423.002,497,099,528.002,683,486,612.002,586,703,505.002,371,732,188.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น20,292,178.0020,220,198.0016,986,224.0013,552,313.0013,661,590.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน20,292,178.0020,220,198.0016,986,224.0013,552,313.0013,661,590.00
รวมหนี้สิน2,341,037,601.002,517,319,726.002,700,472,836.002,600,255,818.002,385,393,778.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน500,000,000.00500,000,000.00500,000,000.00500,000,000.00500,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ500,000,000.00500,000,000.00500,000,000.00500,000,000.00500,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-1,245,533,796.00-1,240,282,156.00-1,179,482,653.00-1,066,377,158.00-1,123,627,327.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น-540,726,184.00-535,474,544.00-474,675,041.00-361,569,546.00-418,819,715.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น1,800,311,417.001,981,845,182.002,225,797,795.002,238,686,272.001,966,574,063.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ839,901,440.001,012,667,291.00900,515,807.001,051,056,948.001,024,952,592.00
รวมรายได้อื่น73,513,993.0059,333,582.0048,434,598.00212,985,752.0090,581,200.00
รายได้รวม913,415,433.001,072,000,873.00948,950,405.001,264,042,700.001,115,533,792.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ792,837,540.00994,491,946.00901,473,277.001,039,684,813.001,055,780,220.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น47,063,900.0018,175,345.00-957,470.0011,372,135.00-30,827,628.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน45,804,860.0049,721,962.0055,608,537.0063,056,430.00112,789,480.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน1,259,040.00-31,546,617.00-56,566,007.00-51,684,295.00-143,617,108.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย74,773,033.0027,786,965.00-8,131,409.00161,301,457.00-53,035,908.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้74,773,033.0027,786,965.00-8,131,409.00161,301,457.00-53,035,908.00
ดอกเบี้ยจ่าย80,024,673.0088,586,468.00102,469,112.00104,051,288.0096,732,954.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-5,251,640.00-60,799,503.00-110,600,521.0057,250,169.00-149,768,862.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----