บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน)

AAPICO PLASTICS PLC.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 107537000131
ที่อยู่หลัก : 358-358/1 หมู่ที่ 17 ซอย - ถนน เทพารักษ์ แขวง/ตำบล บางเสาธง เขต/อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน4,986,876.003,896,497.001,005,885.007,231,475.005,522,722.00
ลูกหนี้การค้า153,536,523.00179,264,496.00198,572,348.00165,443,428.00197,606,546.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ153,536,523.00179,264,496.00198,572,348.00165,443,428.00197,606,546.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ85,819,543.0086,240,110.0095,869,985.00111,371,681.00159,126,437.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า----15,377,752.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น73,877,098.0038,593,918.0035,382,779.0034,342,737.0034,197,308.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน318,220,040.00307,995,021.00330,830,997.00318,389,321.00411,830,765.00
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว---2,839,700.00-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ293,345,989.00313,428,736.00355,037,350.00407,414,311.00463,920,548.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น57,105,153.009,946,343.008,499,268.0013,958,391.0012,861,723.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน408,407,444.00374,260,341.00389,184,947.00443,061,497.00509,132,522.00
รวมสินทรัพย์726,627,484.00682,255,362.00720,015,944.00761,450,818.00920,963,287.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน----53,000,000.00
เจ้าหนี้การค้า179,756,844.00178,552,827.00184,494,058.00130,967,228.00178,898,406.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย179,756,844.00178,552,827.00184,494,058.00130,967,228.00178,898,406.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น542,043,615.00542,455,787.00584,820,769.00703,430,000.00686,200,000.00
รายได้รับล่วงหน้า----68,730,759.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น18,013,019.009,598,303.0011,239,993.004,498,683.002,518,516.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน739,813,478.00730,606,917.00780,554,820.00838,895,911.00989,347,681.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น29,021,403.0031,340,636.0028,682,949.0028,413,998.0021,859,670.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน29,021,403.0031,340,636.0028,682,949.0028,413,998.0021,859,670.00
รวมหนี้สิน768,834,881.00761,947,553.00809,237,769.00867,309,909.001,011,207,351.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน255,000,000.00255,000,000.00150,000,000.00150,000,000.00150,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ150,000,000.00150,000,000.00150,000,000.00150,000,000.00150,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-212,207,396.00-249,692,190.00-259,221,824.00-275,859,090.00-260,244,063.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น-42,207,397.00-79,692,191.00-89,221,825.00-105,859,091.00-90,244,064.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น726,627,484.00682,255,362.00720,015,944.00761,450,818.00920,963,287.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ1,009,190,282.001,051,613,119.001,018,951,614.00957,252,987.00819,010,970.00
รวมรายได้อื่น18,378,050.0014,888,290.0022,004,236.0044,330,590.0025,691,286.00
รายได้รวม1,027,568,332.001,066,501,409.001,040,955,850.001,001,583,577.00844,702,256.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ914,439,767.00939,380,129.00906,835,612.00885,166,452.00848,967,521.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น94,750,515.00112,232,990.00112,116,002.0072,086,535.00-29,956,551.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน84,776,336.0093,032,530.0090,534,019.0094,719,019.0072,660,617.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน9,974,179.0019,200,460.0021,581,983.00-22,632,484.00-102,617,168.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย28,352,229.0034,088,750.0043,586,219.0021,698,106.00-76,925,882.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้28,352,229.0034,088,750.0043,586,219.0021,698,106.00-76,925,882.00
ดอกเบี้ยจ่าย20,340,688.0024,559,116.0026,948,953.0034,201,152.0033,236,347.00
ภาษีเงินได้-29,473,253.00----
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ37,484,794.009,529,634.0016,637,266.00-12,503,046.00-110,162,229.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----