บริษัท เอเชี่ยน รับเบอร์ พาร์ท จำกัด

ASIAN RUBBER PARTS CO.,LTD

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105553156539
ที่อยู่หลัก : 825 หมู่ที่ - ซอย - ถนน บางนา-ตราด แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Rubber Process
Chassis Suspension System Rubber bush
Powertrain Engine System Engine Mounting
Chassis Suspension System Ball joint

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน38,961,747.0045,985,422.0047,267,782.0026,708,073.0013,431,704.00
ลูกหนี้การค้า29,075,184.0027,305,719.0037,401,228.0029,330,413.0032,332,503.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ29,075,184.0027,305,719.0037,401,228.0029,330,413.0032,332,503.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ11,854,225.004,191,694.004,759,988.006,048,031.003,799,780.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น27,435,845.0028,408,606.0015,437,626.005,470,782.007,589,744.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน107,327,001.00105,891,441.00104,866,624.0067,557,299.0061,232,059.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ369,957,971.00343,899,896.00262,218,056.00792,954.001,562,294.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น700,000.00700,000.0021,156,298.0024,001,956.0027,425,837.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน373,255,926.00344,905,370.00283,397,507.0024,804,846.0029,008,407.00
รวมสินทรัพย์480,582,927.00450,796,811.00388,264,131.0092,362,145.0090,240,466.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า47,959,481.0045,962,671.0061,397,108.0044,607,392.0039,155,389.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย47,959,481.0045,962,671.0061,397,108.0044,607,392.0039,155,389.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น---22,500,000.0035,565,145.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น1,323,913.004,286,929.0019,879,281.0018,542,425.00125,067.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน49,283,394.0050,249,600.0081,276,389.0085,649,817.0074,845,601.00
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว464,398,163.00330,215,392.00190,557,853.00-3,732,899.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น404,125.001,789,722.002,047,204.00493,155.0025,199.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน464,802,288.00332,005,114.00192,605,057.00493,155.003,758,098.00
รวมหนี้สิน514,085,682.00382,254,714.00273,881,446.0086,142,972.0078,603,699.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน135,000,000.00135,000,000.00135,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ135,000,000.00135,000,000.00135,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-168,502,755.00-66,457,903.00-20,617,315.00-13,780,827.00-8,363,233.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น-33,502,755.0068,542,097.00114,382,685.006,219,173.0011,636,767.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น480,582,927.00450,796,811.00388,264,131.0092,362,145.0090,240,466.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ111,023,214.00111,076,738.00127,163,554.00106,984,506.0096,081,308.00
รวมรายได้อื่น171,915.0014,154,158.002,431,271.00278,752.004,941,644.00
รายได้รวม111,195,129.00125,230,896.00129,594,825.00107,263,258.00101,022,952.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ165,855,184.00110,613,414.00121,526,365.0099,724,591.0090,074,751.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น-54,831,970.00463,324.005,637,189.007,259,915.006,006,557.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน44,866,183.0058,543,553.0013,284,247.0011,771,186.008,270,622.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-99,698,153.00-58,080,229.00-7,647,058.00-4,511,271.00-2,264,065.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-99,526,238.00-43,926,071.00-5,215,787.00-4,232,519.002,677,579.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-99,526,238.00-43,926,071.00-5,215,787.00-4,232,519.002,677,579.00
ดอกเบี้ยจ่าย2,518,614.001,914,517.001,620,701.00987,341.001,046,845.00
ภาษีเงินได้---197,734.00-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-102,044,852.00-45,840,588.00-6,836,488.00-5,417,594.001,630,734.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----