บริษัท บี ที พี โปรดักส์ จำกัด

BTP PRODUCT CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105551134970
ที่อยู่หลัก : ############################################################################################################################################################################################################################################################### หมู่ที่ - ซอย พระรามท่ี่ 2 75 ถนน - แขวง/ตำบล แสมดำ เขต/อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน13,584.8381,665.9287,133.7172,417.9536,157.98
สินค้าคงเหลือสุทธิ130,142.50514,810.76188,608.002,154,688.641,296,104.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน143,727.33596,476.68275,741.712,227,106.591,332,261.98
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ2,408,831.443,037,568.683,934,302.934,919,310.885,846,352.37
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน2,408,831.443,037,568.683,934,302.934,919,310.885,846,352.37
รวมสินทรัพย์2,552,558.773,634,045.364,210,044.647,146,417.477,178,614.35
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน--3,300,000.00--
เจ้าหนี้การค้า10,579.01--11,408.0219,901.15
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย10,579.01--11,408.0219,901.15
หนี้สินหมุนเวียนอื่น-9,834.4914,990.81141,386.25-
รวมหนี้สินหมุนเวียน10,579.019,834.493,314,990.81152,794.27224,136.71
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว2,500,000.003,300,000.00-5,300,000.004,500,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น----107,346.99
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน2,500,000.003,300,000.00-5,300,000.004,607,346.99
รวมหนี้สิน2,510,579.013,309,834.493,314,990.815,452,794.274,831,483.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-958,020.24-675,789.13-104,946.17693,623.201,347,130.65
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น41,979.76324,210.87895,053.831,693,623.202,347,130.65
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น2,552,558.773,634,045.364,210,044.647,146,417.477,178,614.35

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ7,875,291.226,735,878.564,864,879.055,704,240.809,779,468.88
รวมรายได้อื่น-----
รายได้รวม7,875,291.226,735,878.564,864,879.055,704,240.809,779,468.88
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ7,466,495.166,388,307.234,601,689.095,292,965.049,009,821.28
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น408,796.06347,571.33263,189.96411,275.76769,647.60
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน691,027.17918,414.291,061,759.331,064,783.211,167,315.81
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-282,231.11-570,842.96-798,569.37-653,507.45-397,668.21
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-282,231.11-570,842.96-798,569.37-653,507.45-397,668.21
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-282,231.11-570,842.96-798,569.37-653,507.45-397,668.21
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-282,231.11-570,842.96-798,569.37-653,507.45-397,668.21
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----