บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด

CS RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105547114781
ที่อยู่หลัก : 199/20 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน พานทอง-บ้านบึง แขวง/ตำบล บ้านบึง เขต/อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20170
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Rubber Process

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน5,658,052.673,031,949.732,545,369.941,337,383.672,086,408.28
ลูกหนี้การค้า126,631,176.92105,269,679.7678,854,021.6969,536,208.5678,723,894.26
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ126,631,176.92105,269,679.7678,854,021.6969,536,208.5678,723,894.26
สินค้าคงเหลือสุทธิ60,550,410.2216,161,908.7787,106,917.51222,970,759.60165,146,646.91
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น18,355,818.253,541,416.097,246,637.8811,125,980.66400,281.34
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน211,195,458.06128,004,954.35175,752,947.02304,970,332.49246,357,230.79
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ228,930,823.72198,782,864.93165,293,084.20103,169,392.2185,425,559.21
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น292,425.57290,120.99287,828.32108,375.01277,259.33
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน229,325,880.29199,072,985.92165,580,912.52103,277,767.2285,702,818.54
รวมสินทรัพย์440,521,338.35327,077,940.27341,333,859.54408,248,099.71332,060,049.33
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน145,519,447.4298,006,701.6290,674,240.9298,462,078.8056,283,523.79
เจ้าหนี้การค้า115,751,333.6088,202,568.51126,380,767.3575,554,700.3358,531,363.72
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย115,751,333.6088,202,568.51126,380,767.3575,554,700.3358,531,363.72
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี---12,512,692.1014,489,665.01
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย---25,396,613.3222,178,052.01
หนี้สินหมุนเวียนอื่น6,378,994.6613,368,795.218,445,403.365,253,350.215,623,195.75
รวมหนี้สินหมุนเวียน267,649,775.68199,578,065.34225,500,411.63217,179,434.76157,105,800.28
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว58,322,563.1227,843,302.7929,535,165.65127,779,500.00115,272,819.16
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น8,291,345.16-216,000.008,621,174.7813,293,399.92
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน66,613,908.2827,843,302.7929,751,165.65136,400,674.78128,566,219.08
รวมหนี้สิน334,263,683.96227,421,368.13255,251,577.28353,580,109.54285,672,019.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน90,000,000.0090,000,000.0080,000,000.0068,000,000.0060,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ90,000,000.0090,000,000.0080,000,000.0068,000,000.0060,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม16,257,654.399,656,572.146,082,282.26-13,332,009.83-13,611,970.03
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น106,257,654.3999,656,572.1486,082,282.2654,667,990.1746,388,029.97
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น440,521,338.35327,077,940.27341,333,859.54408,248,099.71332,060,049.33

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ601,869,081.36550,155,475.61441,710,860.75341,239,852.16335,827,558.93
รวมรายได้อื่น8,642,155.988,217,636.221,514,635.231,375,890.641,798,619.94
รายได้รวม610,511,237.34558,373,111.83443,225,495.98342,615,742.80337,626,178.87
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ549,588,297.12506,931,794.76401,117,420.84305,722,899.49301,614,441.62
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น52,280,784.2443,223,680.8540,593,439.9135,516,952.6734,213,117.31
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน40,427,506.1637,111,054.6032,985,288.3526,432,704.6923,012,352.09
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน11,853,278.086,112,626.257,608,151.569,084,247.9811,200,765.22
ค่าใช้จ่ายอื่น---467,381.304,718,804.25
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย20,495,434.0614,330,262.479,122,786.799,992,757.328,280,580.91
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้20,495,434.0614,330,262.479,122,786.799,992,757.328,280,580.91
ดอกเบี้ยจ่าย11,997,344.119,483,216.168,085,924.199,316,538.117,644,747.79
ภาษีเงินได้1,897,007.701,272,756.43614,969.26396,259.01307,551.27
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ6,601,082.253,574,289.88421,893.34279,960.20328,281.85
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----