บริษัท อาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

AICHI INTERNATIONAL (THAILAND)CO.,LTD

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105545015018
ที่อยู่หลัก : 150/68 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล หนองขาม เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Forging
Mold & Die

งบดุล

รายการ31 มีนาคม 256131 มีนาคม 256031 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 มีนาคม 2559รอบปีบัญชีไม่ตรงกับปีก่อน
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน625,697,383.00527,552,507.00600,278,202.00346,555,765.24747,169,777.00
ลูกหนี้การค้า539,085,788.00453,708,020.00449,539,523.00561,076,841.25528,631,759.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ539,085,788.00453,708,020.00449,539,523.00561,076,841.25528,631,759.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ396,046,083.00348,117,422.00279,786,757.00465,419,720.45264,082,208.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น10,385,745.006,986,530.006,671,610.009,658.536,831,944.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน1,571,214,999.001,336,364,479.001,336,276,092.001,373,061,985.471,546,715,688.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ1,653,346,109.001,838,511,570.002,112,568,851.002,218,011,063.762,064,493,967.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น2,580,857.0023,475,281.003,222,388.0095,730.001,338,787.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน1,658,700,379.001,865,732,181.002,119,339,323.002,221,237,909.562,069,157,199.00
รวมสินทรัพย์3,229,915,378.003,202,096,660.003,455,615,415.003,594,299,895.033,615,872,887.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า650,918,408.00535,000,124.00402,760,591.00498,576,324.96536,105,441.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย650,918,408.00535,000,124.00402,760,591.00498,576,324.96536,105,441.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น257,838,663.00232,814,196.00271,107,438.0010,429,481.37492,285,386.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน908,757,071.00767,814,320.00673,868,029.00509,005,806.331,028,390,827.00
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว-230,000,000.00670,000,000.00930,000,000.00450,000,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น5,724,494.002,162,596.002,448,839.001,702,234.992,004,576.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน5,724,494.00232,162,596.00672,448,839.00931,702,234.99452,004,576.00
รวมหนี้สิน914,481,565.00999,976,916.001,346,316,868.001,440,708,041.321,480,395,403.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน470,000,000.00470,000,000.00470,000,000.00470,000,000.00470,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ470,000,000.00470,000,000.00470,000,000.00470,000,000.00470,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม1,845,433,813.001,732,119,744.001,639,298,547.001,683,591,853.711,665,477,484.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น2,315,433,813.002,202,119,744.002,109,298,547.002,153,591,853.712,135,477,484.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น3,229,915,378.003,202,096,660.003,455,615,415.003,594,299,895.033,615,872,887.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 มีนาคม 256131 มีนาคม 256031 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 มีนาคม 2559รอบปีบัญชีไม่ตรงกับปีก่อน
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ3,741,135,367.003,431,911,200.003,843,235,396.003,999,106,871.46854,870,165.00
รวมรายได้อื่น20,013,162.0018,360,635.0014,147,624.0034,985,361.858,054,984.00
รายได้รวม3,761,148,529.003,450,271,835.003,857,383,020.004,034,092,233.31862,925,149.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ3,459,413,735.003,196,830,727.003,732,001,556.003,825,977,248.92798,017,801.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น281,721,632.00235,080,473.00111,233,840.00173,129,622.5456,852,364.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน---140,423,418.65-
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน281,721,632.00235,080,473.00111,233,840.0032,706,203.8956,852,364.00
ค่าใช้จ่ายอื่น118,484,732.00138,139,808.00130,754,771.00-27,819,199.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย183,250,062.00115,301,300.00-5,373,307.0067,691,565.7437,088,149.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้183,250,062.00115,301,300.00-5,373,307.0067,691,565.7437,088,149.00
ดอกเบี้ยจ่าย12,535,068.0024,165,978.0027,170,000.0014,420,006.967,389,698.00
ภาษีเงินได้33,900,925.0024,493,062.00-10,944,759.973,519,514.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ136,814,069.0066,642,260.00-32,543,307.0042,326,798.8126,178,937.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----