บริษัท อัลฟ่า เฮ้าส์ซิ่ง ฮาร์ดแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ALPHA HOUSING HARDWARE (THAILAND) CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105543052722
ที่อยู่หลัก : Apr-00 หมู่ที่ 10 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ลำตาเสา เขต/อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process plastic Process
Chassis Brake System

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน125,829,721.75114,048,568.3136,395,304.5958,258,368.1071,574,009.12
ลูกหนี้การค้า84,787,893.7092,509,967.51138,867,998.3173,503,075.1267,630,949.46
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ84,787,893.7092,509,967.51138,867,998.3173,503,075.1267,630,949.46
สินค้าคงเหลือสุทธิ82,841,276.58107,935,529.65109,821,598.8850,168,615.9545,240,841.45
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น511,011.38197,870.79359,849.142,951,332.422,982,557.23
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน393,969,903.41314,691,936.26285,444,750.92184,881,391.59191,862,736.18
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ173,967,699.14166,903,697.98164,396,436.35155,831,362.93147,971,693.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น2,911,921.002,931,861.483,006,542.002,514,001.002,514,001.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน183,664,284.27176,616,382.85172,461,466.82161,741,638.91151,706,082.05
รวมสินทรัพย์577,634,187.68491,308,319.11457,906,217.74346,623,030.50343,568,818.23
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน----20,000,000.00
เจ้าหนี้การค้า171,948,446.38137,165,539.09197,429,434.40123,985,971.45147,859,630.65
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย171,948,446.38137,165,539.09197,429,434.40123,985,971.45147,859,630.65
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น-20,000,000.00---
หนี้สินหมุนเวียนอื่น45,864,650.6451,965,097.9840,502,649.1131,529,847.119,873,874.58
รวมหนี้สินหมุนเวียน217,813,097.02209,130,637.07237,932,083.51155,515,818.56185,634,538.20
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว-10,000,000.0030,000,000.0050,000,000.0070,000,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น47,055,578.2943,645,292.2241,583,521.0843,031,717.2236,917,198.98
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน47,055,578.2953,645,292.2271,583,521.0893,031,717.22106,917,198.98
รวมหนี้สิน264,868,675.31262,775,929.29309,515,604.59248,547,535.78292,551,737.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน97,177,600.0097,177,600.0097,177,600.0097,177,600.0097,177,600.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ97,177,600.0097,177,600.0097,177,600.0097,177,600.0097,177,600.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม215,587,912.37131,354,789.8251,213,013.15897,894.72-46,160,518.95
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น312,765,512.37228,532,389.82148,390,613.1598,075,494.7251,017,081.05
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น577,634,187.68491,308,319.11457,906,217.74346,623,030.50343,568,818.23

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ1,286,672,260.401,180,725,271.421,050,919,815.15801,445,495.45742,735,587.01
รวมรายได้อื่น19,108,289.9118,855,148.8719,574,096.9613,437,321.0017,456,369.34
รายได้รวม1,305,780,550.311,199,580,420.291,070,493,912.11814,882,816.45760,191,956.35
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ1,084,459,929.311,014,653,073.63936,435,561.43703,484,294.11659,055,605.70
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น202,212,331.09166,072,197.79114,484,253.7297,961,201.3483,679,981.31
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน84,906,914.4981,881,135.1668,450,707.7752,570,386.3053,322,986.56
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน117,305,416.6084,191,062.6346,033,545.9545,390,815.0430,356,994.75
ค่าใช้จ่ายอื่น-155,749.52-947,188.60-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย136,413,706.51102,890,461.9865,607,642.9157,880,947.4447,813,364.09
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้136,413,706.51102,890,461.9865,607,642.9157,880,947.4447,813,364.09
ดอกเบี้ยจ่าย3,214,625.074,328,720.304,575,585.995,365,606.227,065,122.40
ภาษีเงินได้25,365,958.8918,419,965.0110,716,938.495,456,927.55-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ107,833,122.5580,141,776.6750,315,118.4347,058,413.6740,748,241.69
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----