บริษัท แอดวานซ์ ได-คาสติ้ง จำกัด

ADVANCE DIE CASTING SERVICE CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105542055183
ที่อยู่หลัก : 25/5 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล หนองซ้ำซาก เขต/อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20170
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Casting
Process Process Forging
Process Process Machining
Process Process Stamping
Process Process Welding

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน451,946.62180,846.8999,633.60131,085.8148,268.51
ลูกหนี้การค้า1,105,999.145,514,704.994,573,176.692,039,067.82-
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ1,105,999.145,514,704.994,573,176.692,039,067.82-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า---754,912.50754,912.50
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น3,387,361.522,032,703.301,048,520.4458,548.5014,335.84
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน4,945,307.287,728,255.185,721,330.736,078,005.733,945,838.83
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ12,383,379.0012,383,379.0012,383,379.0012,383,379.0012,383,379.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น1,400,407.67989,672.46800,204.732,284,904.922,273,548.69
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน13,783,786.6713,373,051.4613,183,583.7314,668,283.9214,656,927.69
รวมสินทรัพย์18,729,093.9521,101,306.6418,904,914.4620,746,289.6518,602,766.52
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า1,856,536.501,170,979.371,298,601.16333,870.85325,570.85
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย1,856,536.501,170,979.371,298,601.16333,870.85325,570.85
หนี้สินหมุนเวียนอื่น----8,000.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน1,856,536.501,170,979.371,298,601.16333,870.85333,570.85
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว9,322,974.0013,900,000.0012,900,000.0013,600,000.0012,000,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน9,322,974.0013,900,000.0012,900,000.0013,600,000.0012,000,000.00
รวมหนี้สิน11,179,510.5015,070,979.3714,198,601.1613,933,870.8512,333,570.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน4,000,000.004,000,000.004,000,000.004,000,000.004,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ4,000,000.004,000,000.004,000,000.004,000,000.004,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม3,549,583.452,030,327.27706,313.302,812,418.802,269,195.67
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น7,549,583.456,030,327.274,706,313.306,812,418.806,269,195.67
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น18,729,093.9521,101,306.6418,904,914.4620,746,289.6518,602,766.52

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ20,943,493.5818,183,325.507,039,828.603,561,589.344,168.50
รวมรายได้อื่น463,213.87252,686.10252,686.30252,696.50227,202.42
รายได้รวม21,406,707.4518,436,011.607,292,514.903,814,285.84231,370.92
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ18,795,447.5116,775,434.357,504,297.323,257,705.491,223,333.97
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น2,148,046.071,407,891.15-464,468.72303,883.85-1,219,165.47
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน841,001.63336,563.281,894,297.3413,357.22250,604.51
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน1,307,044.441,071,327.87-2,358,766.06290,526.63-1,469,769.98
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย1,770,258.311,324,013.97-2,106,079.76543,223.13-1,242,567.56
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้1,770,258.311,324,013.97-2,106,079.76543,223.13-1,242,567.56
ดอกเบี้ยจ่าย--25.74-135,182.22
ภาษีเงินได้251,002.13----
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ1,519,256.181,324,013.97-2,106,105.50543,223.13-1,377,749.78
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----