บริษัท แอดโคแมท (สยาม) จำกัด

ADCOMAT (SIAM) LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105540029894
ที่อยู่หลัก : 700/425 หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ดอนหัวฬ่อ เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน24,500,246.0035,105,357.0036,827,742.0019,551,195.0034,372,343.00
ลูกหนี้การค้า22,100,094.0026,099,268.0025,651,924.0017,934,492.0019,791,626.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ22,100,094.0026,099,268.0025,651,924.0017,934,492.0019,791,626.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ14,588,707.0013,024,051.0014,918,644.0016,785,912.0015,544,514.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น1,378,694.001,880,628.00586,699.00666,591.00259,212.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน93,446,754.00106,619,009.0092,985,009.0074,938,190.0084,967,695.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ134,787,394.0017,862,877.0020,841,727.0021,274,689.0021,623,758.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น507,750.00622,698.002,365,500.002,435,500.002,435,500.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน136,137,445.0019,607,876.0024,607,227.0024,410,189.0024,059,258.00
รวมสินทรัพย์229,584,199.00126,226,885.00117,592,236.0099,348,379.00109,026,953.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า22,705,007.0010,368,250.0016,408,509.0012,005,517.0021,383,635.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย22,705,007.0010,368,250.0016,408,509.0012,005,517.0021,383,635.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น14,346,028.004,168,672.001,725,763.00944,050.00959,551.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน37,051,035.0014,536,922.0018,134,272.0012,949,567.0022,343,186.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น86,156,593.005,540,242.006,019,475.004,484,712.003,295,621.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน86,156,593.005,540,242.006,019,475.004,484,712.003,295,621.00
รวมหนี้สิน123,207,628.0020,077,164.0024,153,747.0017,434,279.0025,638,807.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน50,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ50,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม56,376,571.0056,149,721.0043,438,489.0031,914,100.0033,388,146.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น106,376,571.00106,149,721.0093,438,489.0081,914,100.0083,388,146.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น229,584,199.00126,226,885.00117,592,236.0099,348,379.00109,026,953.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ149,174,907.00148,176,581.00143,423,863.00117,671,941.00120,308,291.00
รวมรายได้อื่น11,703,061.006,285,443.005,240,931.001,287,040.00995,009.00
รายได้รวม160,877,968.00154,462,024.00148,664,794.00118,958,981.00121,303,300.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ138,067,148.00121,486,150.00116,734,659.0098,421,735.0096,113,220.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น11,107,759.0026,690,431.0026,689,204.0019,250,206.0024,195,071.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน20,638,839.0018,285,158.0018,186,491.0019,087,399.0017,816,208.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-9,531,080.008,405,273.008,502,713.00162,807.006,378,863.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย2,171,981.0014,690,716.0013,743,644.001,449,847.007,373,872.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้2,171,981.0014,690,716.0013,743,644.001,449,847.007,373,872.00
ดอกเบี้ยจ่าย1,602,578.00----
ภาษีเงินได้342,553.001,979,484.001,849,255.00523,893.001,401,006.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ226,850.0012,711,232.0011,894,389.00925,954.005,972,866.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----