บริษัท ไดเคียว อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

DAIKYO INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105539062522
ที่อยู่หลัก : 21/845 หมู่ที่ 12 ซอย - ถนน บางนา-ตราด แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Other Emblem, Sticker
Other Paint
Process Process Rubber Process

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน36,397,255.5446,551,768.1040,115,038.7437,771,469.1932,782,920.18
ลูกหนี้การค้า51,693,952.9146,908,508.4043,731,021.0635,318,269.2839,242,125.34
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ51,693,952.9146,908,508.4043,731,021.0635,318,269.2839,242,125.34
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น2,500,000.001,500,000.00---
สินค้าคงเหลือสุทธิ22,305,212.9518,199,356.5419,084,017.9817,852,337.2917,501,462.71
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน180,215,169.72159,364,464.67149,075,570.69137,013,924.26135,500,056.85
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว4,816,774.164,816,774.164,816,774.16--
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ22,979,897.2222,576,840.2120,815,837.2422,690,815.4421,864,014.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น1,315,315.261,322,184.30837,288.32745,588.32829,117.33
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน29,111,986.6428,715,798.6726,469,899.7223,436,403.7622,693,131.72
รวมสินทรัพย์209,327,156.36188,080,263.34175,545,470.41160,450,328.02158,193,188.57
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า29,399,005.4223,337,862.3725,220,062.7624,500,809.5725,014,600.17
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย29,399,005.4223,337,862.3725,220,062.7624,500,809.5725,014,600.17
หนี้สินหมุนเวียนอื่น3,493,689.102,587,464.782,083,043.70108,604.94490,451.33
รวมหนี้สินหมุนเวียน32,892,694.5225,925,327.1527,303,106.4624,609,414.5125,505,051.50
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว1,846,980.501,986,519.20---
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น4,774,712.183,737,336.312,938,513.062,790,457.233,207,430.74
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน6,621,692.685,723,855.512,938,513.062,790,457.233,207,430.74
รวมหนี้สิน39,514,387.2031,649,182.6630,241,619.5227,399,871.7428,712,482.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน4,000,000.004,000,000.004,000,000.004,000,000.004,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ4,000,000.004,000,000.004,000,000.004,000,000.004,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม164,923,635.46151,721,730.00140,653,838.93128,474,088.73125,002,638.66
รายการอื่น-709,350.68---
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น169,812,769.16156,431,080.68145,303,850.89133,050,456.28129,480,706.33
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น209,327,156.36188,080,263.34175,545,470.41160,450,328.02158,193,188.57

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ312,171,658.63304,106,368.62287,459,294.13261,193,361.34267,958,429.18
รวมรายได้อื่น1,482,683.951,829,842.042,101,742.591,687,053.292,867,159.99
รายได้รวม313,654,342.58305,936,210.66289,561,036.72262,880,414.63270,825,589.17
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ250,230,649.50247,306,022.22233,388,177.38208,944,825.36215,280,549.41
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น61,941,009.1356,800,346.4054,071,116.7552,248,535.9852,677,879.77
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน43,942,853.7642,101,047.0838,430,739.9346,828,806.4340,806,893.25
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน17,998,155.3714,699,299.3215,640,376.825,419,729.5511,870,986.52
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย19,480,839.3216,529,141.3617,742,119.417,106,782.8414,738,146.51
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้19,480,839.3216,529,141.3617,742,119.417,106,782.8414,738,146.51
ดอกเบี้ยจ่าย230,309.5433,161.62-25,532.16168,245.93
ภาษีเงินได้4,048,624.323,428,088.673,562,369.211,609,800.612,803,395.76
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ15,201,905.4613,067,891.0714,179,750.205,471,450.0711,766,504.82
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----