บริษัท โคล่อน อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด

COLON INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105539020412
ที่อยู่หลัก : 61 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ธนู เขต/อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Body Body Work Bumper
Body Glass Group Exterior mirrors
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31-มี.ค.-6131-มี.ค.-6031-มี.ค.-5931-มี.ค.-5831-มี.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน64,200,228.0042,046,234.0031,824,257.0014,979,881.0030,980,786.00
ลูกหนี้การค้า33,041,362.0031,061,954.0032,985,948.0050,612,172.0047,933,695.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ33,041,362.0031,061,954.0032,985,948.0050,612,172.0047,933,695.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ14,066,009.0010,098,491.0013,824,771.009,994,665.008,797,213.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น4,109,977.005,088,553.0016,013,744.0010,658,165.001,740,645.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน115,417,576.0088,295,232.0094,648,720.00103,865,754.00105,450,358.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ223,920,484.00238,612,967.00268,913,731.00298,553,673.00288,279,037.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น910,711.001,017,302.001,154,380.001,945,290.0010,712,750.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน224,831,195.00239,630,269.00270,068,111.00300,498,963.00298,991,787.00
รวมสินทรัพย์340,248,771.00327,925,501.00364,716,831.00404,364,717.00404,442,145.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า71,897,033.0062,968,724.0085,056,827.0035,448,854.0033,188,792.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย71,897,033.0062,968,724.0085,056,827.0035,448,854.0033,188,792.00
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี----9,000,000.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น---61,052,328.0061,088,813.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย----96,830.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น2,875,117.002,393,340.002,017,805.003,021,640.001,327,839.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน74,772,150.0065,362,064.0087,074,632.0099,522,822.00104,702,274.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น1,992,387.001,465,271.00---
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน1,992,387.001,465,271.00---
รวมหนี้สิน76,764,537.0066,827,335.0087,074,632.0099,522,822.00104,702,274.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน102,000,000.00102,000,000.00102,000,000.00102,000,000.00102,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ102,000,000.00102,000,000.00102,000,000.00102,000,000.00102,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม161,484,234.00159,098,166.00175,642,199.00202,841,895.00197,739,871.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น263,484,234.00261,098,166.00277,642,199.00304,841,895.00299,739,871.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น340,248,771.00327,925,501.00364,716,831.00404,364,717.00404,442,145.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 มีนาคม 256131 มีนาคม 256031 มีนาคม 255931 มีนาคม 255831 มีนาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ187,660,521.00163,018,192.00210,918,789.00279,100,188.00260,470,401.00
รวมรายได้อื่น375,617.00578,205.00272,322.00544,005.001,197,477.00
รายได้รวม188,036,138.00163,596,397.00211,191,111.00279,644,193.00261,667,878.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ165,258,732.00160,429,728.00202,949,749.00251,131,927.00235,777,874.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น22,401,789.002,588,464.007,969,040.0027,968,261.0024,692,527.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน20,124,393.0018,747,467.0022,856,094.0020,553,768.0019,069,727.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน2,277,396.00-16,159,003.00-14,887,054.007,414,493.005,622,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น35,524.00867,908.004,945,682.001,573,216.003,556,072.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย2,617,489.00-16,448,706.00-19,560,414.006,385,282.003,264,205.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้2,617,489.00-16,448,706.00-19,560,414.006,385,282.003,264,205.00
ดอกเบี้ยจ่าย231,421.0095,327.00116,269.00306,007.001,069,537.00
ภาษีเงินได้---977,251.00-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ2,386,068.00-16,544,033.00-19,676,683.005,102,024.002,194,668.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----