บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด

COMPLETE AUTO RUBBER MANUFACTURING CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105538141992
ที่อยู่หลัก : 700/498 หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน บางนา-ตราด แขวง/ตำบล ดอนหัวฬ่อ เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Rubber Process

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน20,843,041.9337,920,205.1228,807,788.8036,329,957.4721,926,812.27
ลูกหนี้การค้า44,256,815.5541,594,913.8541,754,214.7448,963,793.8939,064,615.60
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ44,256,815.5541,594,913.8541,754,214.7448,963,793.8939,064,615.60
สินค้าคงเหลือสุทธิ15,798,444.0019,897,040.6419,685,555.0920,219,538.2722,532,784.52
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น2,386,560.111,004,558.871,525,958.871,495,470.502,755,965.01
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน83,284,861.59100,416,718.4891,773,517.50107,008,760.1386,280,177.40
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ126,747,927.10131,582,928.07145,275,169.59144,671,470.11158,533,007.42
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น852,690.00611,745.50669,050.00648,300.00648,300.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน128,907,405.13134,736,512.20149,700,641.50149,725,499.64164,918,257.98
รวมสินทรัพย์212,192,266.72235,153,230.68241,474,159.00256,734,259.77251,198,435.38
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน10,000,000.0018,000,000.0018,000,000.0032,960,000.0046,420,000.00
เจ้าหนี้การค้า23,789,909.1320,180,966.5022,038,695.3325,711,757.0227,023,465.46
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย23,789,909.1320,180,966.5022,038,695.3325,711,757.0227,023,465.46
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย---11,881,006.771,753,860.89
หนี้สินหมุนเวียนอื่น17,435,000.0915,648,186.7814,329,646.035,141,534.404,502,564.77
รวมหนี้สินหมุนเวียน51,224,909.2253,829,153.2854,368,341.3675,694,298.1979,699,891.12
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว11,982,488.0021,942,488.0031,902,488.0028,704,000.0027,049,993.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น1,162,137.651,537,751.952,436,978.391,578,596.42251,705.44
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน13,144,625.6523,480,239.9534,339,466.3930,282,596.4227,301,698.44
รวมหนี้สิน64,369,534.8777,309,393.2388,707,807.75105,976,894.61107,001,589.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน40,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0040,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ40,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0040,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม107,822,731.85117,843,837.45112,766,351.25110,757,365.16104,196,845.82
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น147,822,731.85157,843,837.45152,766,351.25150,757,365.16144,196,845.82
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น212,192,266.72235,153,230.68241,474,159.00256,734,259.77251,198,435.38

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ253,485,338.99256,305,781.41266,303,027.20290,037,145.81335,382,716.97
รวมรายได้อื่น4,039,862.87200,866.13959,449.69744,733.101,043,747.66
รายได้รวม257,525,201.86256,506,647.54267,262,476.89290,781,878.91336,426,464.63
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ192,062,958.39193,716,377.11200,023,458.99218,003,516.43242,360,004.12
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น61,422,380.6062,589,404.3066,279,568.2172,033,629.3893,022,712.85
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน43,853,619.1545,747,075.2253,429,078.1253,417,146.3052,122,905.15
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน17,568,761.4516,842,329.0812,850,490.0918,616,483.0840,899,807.70
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย21,608,624.3217,043,195.2113,809,939.7819,361,216.1841,943,555.36
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้21,608,624.3217,043,195.2113,809,939.7819,361,216.1841,943,555.36
ดอกเบี้ยจ่าย1,350,105.701,965,709.011,800,953.692,710,708.153,975,331.13
ภาษีเงินได้279,624.22--89,988.69274,130.46
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ19,978,894.4015,077,486.2012,008,986.0916,560,519.3437,694,093.77
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----