บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด

BRIDGESTONE NCR CO.,LTD

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105538134988
ที่อยู่หลัก : 88/8 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3375 แขวง/ตำบล มะขามคู่ เขต/อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Chassis Steering System Hydraulic hose
Process Process Rubber Process

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน316,316,817.00468,388,533.001,208,468,752.001,010,760,321.001,127,210,521.00
ลูกหนี้การค้า742,589,951.00795,416,753.00703,503,638.00728,447,991.00619,472,630.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ742,589,951.00795,416,753.00703,503,638.00728,447,991.00619,472,630.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ517,866,985.00467,309,681.00478,307,797.00423,954,150.00401,299,433.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น28,389,859.0031,574,171.0024,189,877.009,470,427.0062,758,184.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน2,885,163,612.002,862,689,138.002,414,470,064.002,172,632,889.002,210,740,768.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ1,762,102,512.001,626,411,632.001,789,230,501.001,998,080,774.001,996,478,513.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น12,618,223.007,852,385.002,633,428.00500,000.00523,005.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน1,791,756,658.001,653,900,998.001,804,986,748.002,015,065,316.002,005,829,003.00
รวมสินทรัพย์4,676,920,270.004,516,590,136.004,219,456,812.004,187,698,205.004,216,569,771.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า687,130,884.00723,791,770.00581,399,268.00529,686,188.00870,729,885.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย687,130,884.00723,791,770.00581,399,268.00529,686,188.00870,729,885.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น45,692,026.0045,413,439.0089,925,502.0061,296,195.0066,433,550.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน732,822,910.00769,205,209.00671,324,770.00590,982,383.00937,163,435.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น43,300,484.0031,760,511.0025,873,809.0016,767,825.0013,639,389.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน43,300,484.0031,760,511.0025,873,809.0016,767,825.0013,639,389.00
รวมหนี้สิน776,123,394.00800,965,720.00697,198,579.00607,750,208.00950,802,824.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน274,100,000.00274,100,000.00274,100,000.00274,100,000.00274,100,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ274,100,000.00274,100,000.00274,100,000.00274,100,000.00274,100,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม3,626,696,876.003,441,524,416.003,248,158,233.003,305,847,997.002,991,666,947.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น3,900,796,876.003,715,624,416.003,522,258,233.003,579,947,997.003,265,766,947.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น4,676,920,270.004,516,590,136.004,219,456,812.004,187,698,205.004,216,569,771.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ4,870,000,329.004,839,716,034.004,823,386,612.004,706,750,500.005,051,319,261.00
รวมรายได้อื่น33,005,557.0035,859,461.0024,442,473.0022,611,861.0035,147,560.00
รายได้รวม4,903,005,886.004,875,575,495.004,847,829,085.004,729,362,361.005,086,466,821.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ4,031,606,116.004,022,503,282.003,759,753,287.003,533,768,362.003,687,259,337.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น838,394,213.00817,212,752.001,063,633,325.001,172,982,138.001,364,059,924.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน314,934,199.00278,181,262.00261,235,373.00303,265,103.00305,819,477.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน523,460,014.00539,031,490.00802,397,952.00869,717,035.001,058,240,447.00
ค่าใช้จ่ายอื่น23,513,018.005,108,700.003,825,077.009,241,268.00-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย532,952,553.00569,782,251.00823,015,348.00883,087,628.001,093,388,007.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้532,952,553.00569,782,251.00823,015,348.00883,087,628.001,093,388,007.00
ภาษีเงินได้99,780,093.0077,416,068.00102,705,112.00110,906,578.00132,696,414.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ433,172,460.00492,366,183.00720,310,236.00772,181,050.00960,691,593.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----