บริษัท ไดโด้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

DAIDO MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105538128147
ที่อยู่หลัก : 28/3 หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา แขวง/ตำบล ท่าไข่ เขต/อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Painting & EDP

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน69,417,576.54132,386,900.4199,283,683.0554,380,070.3826,882,568.43
ลูกหนี้การค้า137,277,634.79101,114,159.1387,791,034.39103,793,991.2085,705,712.78
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ137,277,634.79101,114,159.1387,791,034.39103,793,991.2085,705,712.78
สินค้าคงเหลือสุทธิ36,319,396.7331,745,669.4736,963,988.2843,039,304.0752,946,249.61
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น9,326,527.758,057,390.407,564,862.64--
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน252,435,028.06273,397,502.16231,696,444.37201,305,645.12165,810,390.24
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว191,638.12189,752.48188,001.31186,377.11-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ107,670,261.3394,008,401.0086,317,238.2891,034,982.71105,346,524.50
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น4,299,395.6513,225,476.5414,638,846.72231,804.49293,804.49
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน112,311,515.52107,522,837.84101,283,774.1391,599,977.27105,727,361.44
รวมสินทรัพย์364,746,543.58380,920,340.00332,980,218.50292,905,622.39271,537,751.68
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน5,000,000.005,000,000.0030,000,000.00--
เจ้าหนี้การค้า112,993,876.5992,009,840.7081,441,165.2278,464,061.0760,878,528.23
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย112,993,876.5992,009,840.7081,441,165.2278,464,061.0760,878,528.23
หนี้สินหมุนเวียนอื่น11,607,456.8010,897,880.62---
รวมหนี้สินหมุนเวียน129,601,333.39107,907,721.32111,441,165.2278,464,061.0760,878,528.23
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว41,247,842.7031,988,842.70-30,000,000.0020,959,533.80
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น4,059,803.764,216,015.992,257,113.064,124,900.00-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน45,307,646.4636,204,858.692,257,113.0634,124,900.0020,959,533.80
รวมหนี้สิน174,908,979.85144,112,580.01113,698,278.28112,588,961.0781,838,062.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน250,000,000.00250,000,000.00250,000,000.00250,000,000.00250,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ250,000,000.00250,000,000.00250,000,000.00250,000,000.00250,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-60,162,436.27-13,192,240.01-30,718,059.78-69,683,338.68-60,300,310.35
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น189,837,563.73236,807,759.99219,281,940.22180,316,661.32189,699,689.65
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น364,746,543.58380,920,340.00332,980,218.50292,905,622.39271,537,751.68

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ583,563,508.88510,394,828.27548,000,036.77461,708,206.30307,064,710.15
รวมรายได้อื่น8,500,422.165,022,558.325,404,155.549,237,481.2813,986,196.73
รายได้รวม592,063,931.04515,417,386.59553,404,192.31470,945,687.58321,050,906.88
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ567,470,526.91436,223,702.62463,939,829.20428,244,551.24298,132,463.18
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น16,092,981.9774,171,125.6584,060,207.5733,463,655.068,932,246.97
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน71,188,198.9955,146,929.0549,835,952.7051,260,613.0644,413,803.97
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-55,095,217.0219,024,196.6034,224,254.87-17,796,958.00-35,481,557.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-46,594,794.8624,046,754.9239,628,410.41-8,559,476.72-21,495,360.27
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-46,594,794.8624,046,754.9239,628,410.41-8,559,476.72-21,495,360.27
ดอกเบี้ยจ่าย683,501.13159,009.58663,131.51823,551.61-
ภาษีเงินได้-2,854,423.82---
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-47,278,295.9921,033,321.5238,965,278.90-9,383,028.33-21,495,360.27
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----