บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด

DAIWA KASEI (TLAILAND) C0.,LTD

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105538115223
ที่อยู่หลัก : 485 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล อุทัย เขต/อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process
Process Process Assembly
Process Process Painting & EDP

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน963,409,695.00544,350,336.00300,063,934.00233,173,026.00545,022,449.00
ลูกหนี้การค้า599,839,815.00470,457,904.00458,134,638.00376,100,058.00493,653,934.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ599,839,815.00470,457,904.00458,134,638.00376,100,058.00493,653,934.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ260,926,551.00343,636,235.00212,540,270.00118,895,340.00338,451,794.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น30,021,089.0044,649,170.0083,331,034.0068,682,098.0091,980,459.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน3,683,761,134.002,993,272,845.002,244,069,876.001,976,850,522.001,884,279,106.00
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว328,845,436.0017,478,400.0017,478,400.0017,478,400.0017,478,400.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ2,151,320,537.002,400,388,947.002,603,781,342.002,380,409,330.002,051,397,490.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น41,236,317.0036,365,266.0011,028,452.009,754,607.0010,124,264.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน2,548,920,583.002,496,078,341.002,665,655,870.002,430,037,049.002,096,220,618.00
รวมสินทรัพย์6,232,681,717.005,489,351,186.004,909,725,746.004,406,887,571.003,980,499,724.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า719,577,384.00633,389,967.00519,236,921.00449,820,130.00508,973,043.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย719,577,384.00633,389,967.00519,236,921.00449,820,130.00508,973,043.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น3,114,074.0019,367,281.005,908,879.006,377,026.008,612,394.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน722,691,458.00652,757,248.00525,145,800.00456,197,156.00664,102,189.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น38,968,876.0034,252,447.0041,442,138.0030,012,170.0022,265,845.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน38,968,876.0034,252,447.0041,442,138.0030,012,170.0022,265,845.00
รวมหนี้สิน761,660,334.00687,009,695.00566,587,938.00486,209,326.00686,368,034.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน109,500,000.00109,500,000.00109,500,000.00109,500,000.00109,500,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นบุริมสิทธิ์---0-
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ109,500,000.00109,500,000.00109,500,000.00109,500,000.00109,500,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม5,345,571,383.004,692,841,491.004,233,637,808.003,811,178,245.003,168,681,690.00
รายการอื่น15,950,000.00---15,950,000.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น5,471,021,383.004,802,341,491.004,343,137,808.003,920,678,245.003,294,131,690.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น6,232,681,717.005,489,351,186.004,909,725,746.004,406,887,571.003,980,499,724.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ4,725,917,029.003,944,662,820.003,541,266,893.004,636,771,444.005,279,453,097.00
รวมรายได้อื่น87,689,158.0048,923,754.0074,055,855.0090,911,903.0062,316,792.00
รายได้รวม4,813,606,187.003,993,586,574.003,615,322,748.004,727,683,347.005,341,769,889.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ3,610,952,570.00---4,230,080,280.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น1,114,964,459.003,944,662,820.003,541,266,893.004,636,771,444.001,049,372,817.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน533,154,379.00---464,325,867.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน581,810,080.003,944,662,820.003,541,266,893.004,636,771,444.00585,046,950.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-3,534,051,228.003,192,526,652.004,100,400,233.00-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย669,499,238.00459,535,346.00422,796,096.00627,283,114.00647,363,742.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้669,499,238.00459,535,346.00422,796,096.00627,283,114.00647,363,742.00
ดอกเบี้ยจ่าย819,346.00331,663.00336,533.00736,559.004,871,303.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ668,679,892.00459,203,683.00422,459,563.00626,546,555.00642,492,439.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----