บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

BESTEX (THAILAND) CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105537045973
ที่อยู่หลัก : 1/72 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล คานหาม เขต/อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Welding
Process Process Surface treatment

งบดุล

รายการ31 มีนาคม 256031 มีนาคม 255931 มีนาคม 255831 มีนาคม 255731 มีนาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน173,293,881.009,859,220.006,310,621.0011,642,834.0010,001,588.00
ลูกหนี้การค้า299,522,374.00341,731,482.00363,340,099.00325,127,624.00501,883,386.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ299,522,374.00341,731,482.00363,340,099.00325,127,624.00501,883,386.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ80,703,627.0068,598,538.0074,252,477.0069,387,961.00103,461,867.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น1,954,875.007,107,861.0017,631,244.0034,958,105.0032,689,286.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน555,474,757.00427,297,101.00461,534,441.00441,116,524.00648,036,127.00
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว2,150,663.0080,663.0080,663.0080,663.0080,663.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ676,584,748.00785,193,898.00939,634,614.001,028,549,281.00844,784,708.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น1,736,466.003,938,538.007,001,247.006,974,137.005,917,627.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน682,252,358.00791,132,942.00949,466,310.001,037,908,517.00853,698,009.00
รวมสินทรัพย์1,237,727,115.001,218,430,043.001,411,000,751.001,479,025,041.001,501,734,136.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน-84,000,000.00357,000,000.00452,000,000.00319,000,000.00
เจ้าหนี้การค้า265,657,317.00299,628,426.00279,008,883.00307,279,142.00478,047,655.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย265,657,317.00299,628,426.00279,008,883.00307,279,142.00478,047,655.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น23,227,498.0013,020,624.003,277,473.002,283,289.003,044,044.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน288,884,815.00396,649,050.00639,286,356.00761,562,431.00800,091,699.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น30,988,807.0031,411,503.0030,721,096.0028,537,443.0024,920,649.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน30,988,807.0031,411,503.0030,721,096.0028,537,443.0024,920,649.00
รวมหนี้สิน319,873,622.00428,060,553.00670,007,452.00790,099,874.00825,012,348.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม817,853,493.00690,369,490.00640,993,299.00588,925,167.00576,721,788.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น917,853,493.00790,369,490.00740,993,299.00688,925,167.00676,721,788.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น1,237,727,115.001,218,430,043.001,411,000,751.001,479,025,041.001,501,734,136.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 มีนาคม 256031 มีนาคม 255931 มีนาคม 255831 มีนาคม 255731 มีนาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ1,740,323,992.001,743,047,980.001,789,472,567.002,096,880,764.002,537,020,477.00
รวมรายได้อื่น45,327,246.0011,312,672.0029,159,782.0030,525,906.0063,536,787.00
รายได้รวม1,785,651,238.001,754,360,652.001,818,632,349.002,127,406,670.002,600,557,264.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ1,411,353,406.001,431,740,675.001,462,999,680.001,871,789,777.002,318,667,869.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น328,970,586.00311,307,305.00326,472,887.00225,090,987.00218,352,608.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน193,385,426.00198,191,677.00289,644,853.00233,345,427.00261,410,286.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน135,585,160.00113,115,628.0036,828,034.00-8,254,440.00-43,057,678.00
ค่าใช้จ่ายอื่น699,396.0040,037,282.00---
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย180,213,010.0084,391,018.0065,987,816.0022,271,466.0020,479,109.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้180,213,010.0084,391,018.0065,987,816.0022,271,466.0020,479,109.00
ดอกเบี้ยจ่าย631,464.004,382,111.009,313,835.0010,068,087.0010,944,573.00
ภาษีเงินได้32,097,543.0020,632,716.002,605,849.00--
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ147,484,003.0059,376,191.0054,068,132.0012,203,379.009,534,536.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----