บริษัท ซี.พี.โมลดิ้ง จำกัด

C.P. MOULDING CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105535041300
ที่อยู่หลัก : 151 หมู่ที่ - ซอย จรัญสนิทวงศ์ 5 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง/ตำบล วัดท่าพระ เขต/อำเภอ บางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน137,809.24133,780.07126,853.52193,960.42218,488.55
ลูกหนี้การค้า478,768.00942,241.522,065,977.241,986,414.501,414,543.50
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ478,768.00942,241.522,065,977.241,986,414.501,414,543.50
สินค้าคงเหลือสุทธิ1,881,307.491,564,959.061,755,543.021,936,590.071,786,927.31
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น4,046,458.731,905,848.431,912,952.191,921,841.971,939,194.65
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน6,544,343.464,546,829.085,861,325.976,038,806.965,359,154.01
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว14,566,969.3014,339,238.0013,642,438.0014,845,000.0016,035,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ6,453,197.066,842,962.077,417,207.728,198,558.168,952,360.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น930,795.541,421,317.361,513,120.411,671,267.862,680,528.70
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน22,272,369.4122,985,384.6423,015,093.0425,217,612.6328,225,529.02
รวมสินทรัพย์28,816,712.8727,532,213.7228,876,419.0131,256,419.5933,584,683.03
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน2,639,626.053,025,098.713,215,294.372,483,797.86240,531.28
เจ้าหนี้การค้า2,574,519.99652,251.371,757,764.671,251,341.271,278,283.97
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย2,574,519.99652,251.371,757,764.671,251,341.271,278,283.97
หนี้สินหมุนเวียนอื่น4,406,140.706,151,427.553,114,089.143,484,463.784,768,612.83
รวมหนี้สินหมุนเวียน9,620,286.749,828,777.638,573,848.387,219,602.917,343,388.48
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว357,478.12357,073.17563,849.581,359,103.40-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น----1,378,983.90
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน357,478.12357,073.17563,849.581,359,103.401,378,983.90
รวมหนี้สิน9,977,764.8610,185,850.809,137,697.968,578,706.318,722,372.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม17,838,948.0116,346,362.9218,738,721.0521,677,713.2823,862,310.65
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น18,838,948.0117,346,362.9219,738,721.0522,677,713.2824,862,310.65
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น28,816,712.8727,532,213.7228,876,419.0131,256,419.5933,584,683.03

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ6,747,302.0011,327,835.0012,787,903.4316,759,896.1935,852,355.14
รวมรายได้อื่น1,095,513.781,786.43852.313,828.23323,380.67
รายได้รวม7,842,815.7811,329,621.4312,788,755.7416,763,724.4236,175,735.81
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ5,587,591.317,667,463.8011,408,269.7613,488,011.7326,393,323.17
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น1,159,710.693,660,371.201,379,633.673,271,884.469,459,031.97
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1,264,094.645,708,621.603,913,114.105,669,893.445,657,457.15
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-104,383.95-2,048,250.40-2,533,480.43-2,398,008.983,801,574.82
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย991,129.83-2,046,463.97-2,532,628.12-2,394,180.754,124,955.49
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้991,129.83-2,046,463.97-2,532,628.12-2,394,180.754,124,955.49
ดอกเบี้ยจ่าย366,674.50345,894.16406,364.11414,395.38136,846.99
ภาษีเงินได้195,301.66--0.00789,634.55
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ429,153.67-2,392,358.13-2,938,992.23-2,808,576.133,198,473.95
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น---293.90-319.85
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก--10,000.00-10,000.00