บริษัท ช.ชัยชนะกิจเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

C.CHAICHANAKIT ENGINEERING CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105535009180
ที่อยู่หลัก : 44/2 หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน พระรามที่ 2 แขวง/ตำบล พันท้ายนรสิงห์ เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Forging

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน26,016,633.0624,091,370.5922,562,281.1310,132,956.9913,949,656.80
ลูกหนี้การค้า22,426,419.8925,213,040.9422,764,477.2216,230,193.4316,929,694.02
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ22,426,419.8925,213,040.9422,764,477.2216,230,193.4316,929,694.02
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น---3,000,000.002,400,000.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ14,611,220.2314,623,437.3412,883,955.0013,809,342.0010,832,416.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน63,054,273.1863,927,848.8758,210,713.3543,172,492.4244,111,766.82
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว14,000,000.002,000,000.00---
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ30,504,533.8433,377,067.7630,404,151.0030,225,268.9434,053,097.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น5,311,323.665,270,210.915,017,719.3815,193.3815,193.38
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน49,908,130.5640,788,951.4335,612,942.8430,480,934.4834,358,163.13
รวมสินทรัพย์112,962,403.74104,716,800.3093,823,656.1973,653,426.9078,469,929.95
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า15,353,633.9936,493,322.8046,897,758.1635,696,176.3539,036,749.87
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย15,353,633.9936,493,322.8046,897,758.1635,696,176.3539,036,749.87
หนี้สินหมุนเวียนอื่น30,174.0026,419.4539,137.00837,447.081,924,271.22
รวมหนี้สินหมุนเวียน15,383,807.9936,519,742.2546,936,895.1636,533,623.4340,961,021.09
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว16,353,550.0068,581.82-39,137.00-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น11,018,418.137,903,382.006,323,833.006,184,864.007,202,861.21
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน27,371,968.137,971,963.826,323,833.006,224,001.007,202,861.21
รวมหนี้สิน42,755,776.1244,491,706.0753,260,728.1642,757,624.4348,163,882.30
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม60,206,627.6250,225,094.2330,562,928.0320,895,802.4720,306,047.65
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น70,206,627.6260,225,094.2340,562,928.0330,895,802.4730,306,047.65
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น112,962,403.74104,716,800.3093,823,656.1973,653,426.9078,469,929.95

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ128,982,612.51125,397,038.49132,553,873.0798,939,575.57115,164,207.96
รวมรายได้อื่น2,138,073.081,346,251.61746,781.84593,600.13940,117.46
รายได้รวม131,120,685.59126,743,290.10133,300,654.9199,533,175.70116,104,325.42
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ75,246,988.5470,370,388.5887,454,588.8380,505,328.0192,616,343.03
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น53,735,623.9755,026,649.9145,099,284.2418,434,247.5622,547,864.93
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน30,298,792.1229,930,947.5426,918,052.8316,626,256.4020,243,511.59
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน23,436,831.8525,095,702.3718,181,231.411,807,991.162,304,353.34
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย25,574,904.9326,441,953.9818,928,013.252,401,591.293,244,470.80
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้25,574,904.9326,441,953.9818,928,013.252,401,591.293,244,470.80
ดอกเบี้ยจ่าย1,654.033,966.5619,478.52118,322.21145,599.42
ภาษีเงินได้5,591,717.516,775,821.229,241,409.171,693,514.262,091,055.24
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ19,981,533.3919,662,166.209,667,125.56589,754.821,007,816.14
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----