บริษัท ซี แอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

C.L. ENGINEERING CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105535005532
ที่อยู่หลัก : 700/392 หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ดอนหัวฬ่อ เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Machining
Mold & Die

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน5,554,565.4914,048,894.2323,078,394.297,419,045.7614,686,157.14
ลูกหนี้การค้า43,313,650.8033,251,266.0128,920,260.4133,468,833.8628,747,975.57
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ43,313,650.8033,251,266.0128,920,260.4133,468,833.8628,747,975.57
สินค้าคงเหลือสุทธิ10,668,539.738,921,221.856,536,999.417,708,870.395,944,163.37
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น364,913.74309,982.02237,144.46232,211.52299,175.51
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน59,901,669.7656,531,364.1158,772,798.5748,828,961.5349,677,471.59
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ60,178,238.1053,458,060.1436,618,501.2245,843,927.3454,882,877.97
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น339,300.00319,000.00319,000.00319,000.00319,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน60,517,538.1053,777,060.1436,937,501.2246,162,927.3455,201,877.97
รวมสินทรัพย์120,419,207.86110,308,424.2595,710,299.7994,991,888.87104,879,349.56
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน---2,725.44-
เจ้าหนี้การค้า31,060,348.0630,775,795.0526,103,916.5326,408,241.1933,008,608.91
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย31,060,348.0630,775,795.0526,103,916.5326,408,241.1933,008,608.91
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น33,470,000.0026,400,000.0015,800,000.0015,670,000.0019,270,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น1,374,379.71881,936.801,710,160.021,813,517.242,240,220.25
รวมหนี้สินหมุนเวียน65,904,727.7758,057,731.8543,614,076.5543,894,483.8754,518,829.16
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น924,465.10150,942.00452,825.991,155,225.011,148,086.02
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน924,465.10150,942.00452,825.991,155,225.011,148,086.02
รวมหนี้สิน66,829,192.8758,208,673.8544,066,902.5445,049,708.8855,666,915.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน15,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ15,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม38,590,014.9937,099,750.4036,643,397.2534,942,179.9934,212,434.38
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น53,590,014.9952,099,750.4051,643,397.2549,942,179.9949,212,434.38
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น120,419,207.86110,308,424.2595,710,299.7994,991,888.87104,879,349.56

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ242,169,882.59212,276,159.68206,749,056.22207,418,333.37249,449,947.28
รวมรายได้อื่น3,037,255.171,269,906.431,319,722.261,504,138.751,159,588.38
รายได้รวม245,207,137.76213,546,066.11208,068,778.48208,922,472.12250,609,535.66
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ222,260,631.91190,099,554.09185,242,118.37188,253,599.42223,037,556.62
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น19,909,250.6822,176,605.5921,506,937.8519,164,733.9526,412,390.66
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน20,894,824.8622,355,569.4420,011,925.0418,975,055.5722,424,529.91
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-985,574.18-178,963.851,495,012.81189,678.383,987,860.75
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย2,051,680.991,090,942.582,814,735.071,693,817.135,147,449.13
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้2,051,680.991,090,942.582,814,735.071,693,817.135,147,449.13
ดอกเบี้ยจ่าย49,566.546,542.0042,105.9799,959.63343,776.23
ภาษีเงินได้511,849.86628,047.431,071,411.84864,111.891,633,674.09
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ1,490,264.59456,353.151,701,217.26729,745.613,169,998.81
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----