บริษัท ชาญเลิศ จำกัด

CHANLERT CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105534071086
ที่อยู่หลัก : 61,63,65,67,69 หมู่ที่ - ซอย - ถนน อนามัยงามเจริญ แขวง/ตำบล ท่าข้าม เขต/อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Machining
Process Process Welding

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน2,891,856.402,024,693.20198,001.741,151,756.101,037,672.19
ลูกหนี้การค้า2,356,409.842,256,842.781,430,516.211,654,744.92982,707.77
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ2,356,409.842,256,842.781,430,516.211,654,744.92982,707.77
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น--1,500,000.00--
สินค้าคงเหลือสุทธิ5,239,918.406,605,144.458,504,421.338,389,944.797,186,144.45
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น593,661.35439,695.48420,320.76388,600.44287,259.59
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน11,081,845.9911,326,375.9112,053,260.0411,585,046.259,493,784.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ3,943,921.251,673,060.113,349,358.985,103,702.504,304,246.43
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น76,604.72218,604.72230,604.72230,604.72341,004.72
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน4,033,587.231,908,546.093,579,963.705,334,307.224,645,251.15
รวมสินทรัพย์15,115,433.2213,234,922.0015,633,223.7416,919,353.4714,139,035.15
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน--2,027,179.543,922,285.43977,998.11
เจ้าหนี้การค้า1,403,099.98863,143.10709,924.161,671,792.50846,814.47
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย1,403,099.98863,143.10709,924.161,671,792.50846,814.47
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น1,000,000.00----
หนี้สินหมุนเวียนอื่น141,956.9495,482.2428,976.52678,087.901,546,410.74
รวมหนี้สินหมุนเวียน2,545,056.92958,625.342,766,080.226,272,165.833,371,223.32
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว1,167,579.992,001,332.093,080,633.97843,290.481,332,795.66
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน1,167,579.992,001,332.093,080,633.97843,290.481,332,795.66
รวมหนี้สิน3,712,636.912,959,957.435,846,714.197,115,456.314,704,018.98
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม10,402,796.319,274,964.578,786,509.558,803,897.168,435,016.17
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น11,402,796.3110,274,964.579,786,509.559,803,897.169,435,016.17
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น15,115,433.2213,234,922.0015,633,223.7416,919,353.4714,139,035.15

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ23,665,600.7420,034,945.2415,200,961.3315,026,079.5614,051,981.39
รวมรายได้อื่น1,090,864.1540,317.5232,297.7226,552.87375,036.56
รายได้รวม24,756,464.8920,075,262.7615,233,259.0515,052,632.4314,427,017.95
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ16,890,393.0614,595,303.8711,411,034.5410,784,174.239,917,126.16
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น6,775,207.685,439,641.373,789,926.794,241,905.334,134,855.23
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน6,506,018.884,725,661.613,468,722.983,520,589.243,738,382.78
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน269,188.80713,979.76321,203.81721,316.09396,472.45
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย1,360,052.95754,297.28353,501.53747,868.96771,509.01
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้1,360,052.95754,297.28353,501.53747,868.96771,509.01
ดอกเบี้ยจ่าย63,960.66281,032.59370,889.14369,829.62291,008.51
ภาษีเงินได้165,821.2120,860.07-9,158.3527,912.25
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ1,130,271.08452,404.62-17,387.61368,880.99452,588.25
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----