บริษัท โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

AUTO ADVANCE MATERIAL MANUFACTURING CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105534004214
ที่อยู่หลัก : 201/1 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ทุ่งสุขลา เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน10,160,594.205,743,630.686,967,633.5833,466,584.78147,400,672.92
ลูกหนี้การค้า27,660,062.3722,434,928.5027,054,454.9632,361,597.14139,832,610.18
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ27,660,062.3722,434,928.5027,054,454.9632,361,597.14139,832,610.18
สินค้าคงเหลือสุทธิ22,466,150.5716,848,029.2821,609,894.4033,274,737.3529,164,583.26
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น689,140.314,506,488.325,808,058.405,104,860.411,357,884.12
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน397,888,890.01355,244,519.91327,299,397.71307,635,856.57317,755,750.48
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ12,265,545.2118,926,532.3923,055,616.3323,085,454.4437,918,357.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น4,034,126.634,213,920.354,393,714.074,573,507.794,753,301.51
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน16,299,671.8423,140,452.7427,449,330.4027,658,962.2342,671,658.66
รวมสินทรัพย์414,188,561.85378,384,972.65354,748,728.11335,294,818.80360,427,409.14
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า7,584,763.837,793,879.297,924,534.979,337,848.5343,775,574.36
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย7,584,763.837,793,879.297,924,534.979,337,848.5343,775,574.36
หนี้สินหมุนเวียนอื่น4,615,866.313,891,733.303,110,163.241,298,701.367,468,798.66
รวมหนี้สินหมุนเวียน12,200,630.1411,685,612.5911,034,698.2110,636,549.8951,244,373.02
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น2,912.0062,269.0077,635.0095,572.00199,829.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน2,912.0062,269.0077,635.0095,572.00199,829.00
รวมหนี้สิน12,203,542.1411,747,881.5911,112,333.2110,732,121.8951,444,202.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน170,000,000.00170,000,000.00170,000,000.00170,000,000.00170,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ170,000,000.00170,000,000.00170,000,000.00170,000,000.00170,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม231,875,364.73196,628,935.51173,376,375.27152,618,908.61138,983,207.12
รายการอื่น109,654.988,155.55260,019.631,943,788.30-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น401,985,019.71366,637,091.06343,636,394.90324,562,696.91308,983,207.12
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น414,188,561.85378,384,972.65354,748,728.11335,294,818.80360,427,409.14

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ153,325,719.34128,331,519.35143,074,482.10150,278,435.84189,224,843.00
รวมรายได้อื่น14,142,819.7410,334,800.3611,410,336.2410,181,418.0652,507,862.43
รายได้รวม167,468,539.08138,666,319.71154,484,818.34160,459,853.90241,732,705.43
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ103,710,733.85104,556,001.19125,396,134.68138,282,381.96182,895,031.47
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น49,614,985.4923,775,518.1617,678,347.4211,996,053.886,329,811.53
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน-4,138,137.243,773,674.666,262,550.127,687,720.58
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน49,614,985.4919,637,380.9213,904,672.765,733,503.76-1,357,909.05
ค่าใช้จ่ายอื่น25,625,920.31---37,500,000.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย38,131,884.9229,972,181.2825,315,009.0015,914,921.8213,649,953.38
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้35,246,429.2229,972,181.2825,315,009.0015,914,921.8213,649,953.38
ดอกเบี้ยจ่าย-83.25---
ภาษีเงินได้-6,719,537.794,557,542.342,279,220.3310,280,646.47
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ35,246,429.2223,252,560.2420,757,466.6613,635,701.493,369,306.91
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น---8.021.98
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก---1,700,000.001,700,000.00