บริษัท ออโต เทกซ์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

AUTO TEX MANUFACTURING CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105534002807
ที่อยู่หลัก : 81/85 หมู่ที่ - ซอย ประชาอุทิศ 72 ถนน บางมดพัฒนา แขวง/ตำบล ทุ่งครุ เขต/อำเภอ ทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Rubber Process

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน147,508.18149,163.65245,394.01136,839.05283,425.97
ลูกหนี้การค้า8,775,762.294,007,099.716,253,511.215,562,433.136,891,824.86
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ8,775,762.294,007,099.716,253,511.215,562,433.136,891,824.86
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น--5,200,000.002,200,000.00-
สินค้าคงเหลือสุทธิ2,666,919.591,925,581.541,353,156.393,592,136.376,257,920.57
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น85,768.7726,862.6712,455.10175,387.84487,082.62
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน11,675,958.836,108,707.5713,064,516.7111,666,796.3913,920,254.02
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว13,380,000.006,680,000.00---
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ874,089.26184,787.55231,397.582.001,337.50
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น35,000.0035,000.0035,000.0035,000.0035,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน14,289,089.266,899,787.55266,397.5835,002.0036,337.50
รวมสินทรัพย์25,965,048.0913,008,495.1213,330,914.2911,701,798.3913,956,591.52
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน10,000,000.00----
เจ้าหนี้การค้า3,202,239.772,311,210.212,725,586.292,168,268.502,691,555.97
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย3,202,239.772,311,210.212,725,586.292,168,268.502,691,555.97
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น----3,600,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น330,095.75124,936.94405,649.03910,619.10592,055.71
รวมหนี้สินหมุนเวียน13,532,335.522,436,147.153,131,235.323,078,887.606,883,611.68
รวมหนี้สิน13,532,335.522,436,147.153,131,235.323,078,887.606,883,611.68
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม7,432,712.575,572,347.975,199,678.973,622,910.792,072,979.84
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น12,432,712.5710,572,347.9710,199,678.978,622,910.797,072,979.84
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น25,965,048.0913,008,495.1213,330,914.2911,701,798.3913,956,591.52

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ26,238,039.8415,845,018.0017,196,558.0021,196,679.3321,900,731.64
รวมรายได้อื่น471,507.51314.74171.75364.40130,851.08
รายได้รวม26,709,547.3515,845,332.7417,196,729.7521,197,043.7322,031,582.72
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ23,364,220.2214,088,635.0914,795,490.1718,443,291.6119,390,183.30
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น2,873,819.621,756,382.912,401,067.832,753,387.722,510,548.34
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน916,667.55740,827.76903,158.67912,047.48932,144.92
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน1,957,152.071,015,555.151,497,909.161,841,340.241,578,403.42
ค่าใช้จ่ายอื่น21,500.51571,655.9338,010.5423,378.0774,777.10
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย2,407,159.07444,213.961,460,070.371,818,326.571,634,477.40
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้2,407,159.07444,213.961,460,070.371,818,326.571,634,477.40
ดอกเบี้ยจ่าย252,328.75----
ภาษีเงินได้294,465.7271,544.96-268,395.62232,541.50
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ1,860,364.60372,669.001,460,070.371,549,930.951,401,935.90
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----