บริษัท ดี.บี.ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

D.B. DIAMOND (THAILAND) CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105532066611
ที่อยู่หลัก : 819/11 หมู่ที่ - ซอย ปริยานนท์ ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง/ตำบล บางโพงพาง เขต/อำเภอ ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Mold & Die
Process Process Stamping

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน6,225,434.276,922,874.8413,375,937.157,597,482.2711,187,264.92
ลูกหนี้การค้า4,737,129.863,086,581.323,925,647.404,511,540.574,728,590.54
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ4,737,129.863,086,581.323,925,647.404,511,540.574,728,590.54
สินค้าคงเหลือสุทธิ11,881,852.5911,053,599.1011,230,811.8212,375,968.0312,833,338.89
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น792,203.53921,187.36905,610.93971,755.15535,022.45
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน23,636,620.2521,984,242.6229,438,007.3025,456,746.0229,284,216.80
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ33,321,849.2037,750,450.4642,757,288.9449,613,730.8353,636,669.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น159,061.67166,061.67166,061.67166,061.67166,061.67
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน33,480,910.8737,916,512.1342,923,350.6149,779,792.5053,802,731.20
รวมสินทรัพย์57,117,531.1259,900,754.7572,361,357.9175,236,538.5283,086,948.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า398,842.40631,773.91393,605.27526,869.23824,168.98
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย398,842.40631,773.91393,605.27526,869.23824,168.98
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น3,287,009.692,984,709.6911,321,576.0712,428,294.1618,768,462.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย----2,810,709.02
หนี้สินหมุนเวียนอื่น1,775,219.792,011,885.592,790,959.032,291,255.95127,837.65
รวมหนี้สินหมุนเวียน5,461,071.885,628,369.1914,506,140.3715,246,419.3422,531,178.25
รวมหนี้สิน5,461,071.885,628,369.1914,506,140.3715,246,419.3422,531,178.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม46,656,459.2449,272,385.5652,855,217.5454,990,119.1855,555,769.75
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น51,656,459.2454,272,385.5657,855,217.5459,990,119.1860,555,769.75
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น57,117,531.1259,900,754.7572,361,357.9175,236,538.5283,086,948.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ24,356,172.5424,017,645.3328,905,249.4031,147,954.8037,866,744.74
รวมรายได้อื่น148,810.41300,982.74250,453.16529,125.72943,069.76
รายได้รวม24,504,982.9524,318,628.0729,155,702.5631,677,080.5238,809,814.50
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ13,757,802.1413,110,842.1314,164,557.3514,889,786.0517,051,110.62
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น10,598,370.4010,906,803.2014,740,692.0516,258,168.7520,815,634.12
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน13,363,107.1314,790,617.9217,119,507.5817,289,320.7918,561,418.93
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-2,764,736.73-3,883,814.72-2,378,815.53-1,031,152.042,254,215.19
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-2,615,926.32-3,582,831.98-2,128,362.37-502,026.323,197,284.95
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-2,615,926.32-3,582,831.98-2,128,362.37-502,026.323,197,284.95
ดอกเบี้ยจ่าย--6,539.2751,852.1322,351.97
ภาษีเงินได้---11,772.12674,615.56
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-2,615,926.32-3,582,831.98-2,134,901.64-565,650.572,500,317.42
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----