บริษัท บีเอสเพรส จำกัด

B.S. PRESS CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105532040787
ที่อยู่หลัก : 25,27,29 หมู่ที่ - ซอย สุขสวัสดิ์ 44 ถนน - แขวง/ตำบล ราษฎร์บูรณะ เขต/อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Stamping

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน3,379,786.501,505,269.28495,731.471,957,021.672,176,686.63
ลูกหนี้การค้า25,224,269.0324,399,602.5912,997,292.0126,440,267.4018,009,458.40
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ25,224,269.0324,399,602.5912,997,292.0126,440,267.4018,009,458.40
สินค้าคงเหลือสุทธิ13,426,930.3113,620,955.978,112,527.6710,659,711.2510,004,260.75
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น3,507,488.073,352,962.814,246,131.9215,089,889.1314,682,681.56
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน45,538,473.9142,878,790.6525,851,683.0754,146,889.4544,873,087.34
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ35,850,070.6737,469,160.8137,638,708.1715,813,889.218,757,237.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น22,800,331.2419,595,483.2715,219,546.331,360.001,360.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน58,670,166.7557,089,608.9252,858,256.5015,815,251.218,758,709.15
รวมสินทรัพย์104,208,640.6699,968,399.5778,709,939.5769,962,140.6653,631,796.49
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า30,307,933.8928,074,589.0411,691,144.5019,418,435.6715,862,051.81
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย30,307,933.8928,074,589.0411,691,144.5019,418,435.6715,862,051.81
หนี้สินหมุนเวียนอื่น1,110,268.28783,031.87186,111.841,928,070.603,390,941.54
รวมหนี้สินหมุนเวียน31,418,202.1728,857,620.9111,877,256.3421,346,506.2719,252,993.35
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว704,929.3035,940,400.0031,415,400.0022,115,400.0022,857,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น40,940,400.00888,933.00---
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน41,645,329.3036,829,333.0031,415,400.0022,115,400.0022,857,000.00
รวมหนี้สิน73,063,531.4765,686,953.9143,292,656.3443,461,906.2742,109,993.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน25,000,000.0025,000,000.0025,000,000.0025,000,000.001,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ25,000,000.0025,000,000.0025,000,000.0016,000,000.001,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม6,145,109.199,281,445.6610,417,283.2310,500,234.3910,521,803.14
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น31,145,109.1934,281,445.6635,417,283.2326,500,234.3911,521,803.14
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น104,208,640.6699,968,399.5778,709,939.5769,962,140.6653,631,796.49

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ123,094,061.23128,223,514.91125,509,514.98134,823,333.82111,864,557.43
รวมรายได้อื่น4,860,691.396,787,381.562,650,188.192,585,597.682,819,409.06
รายได้รวม127,954,752.62135,010,896.47128,159,703.17137,408,931.50114,683,966.49
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ122,094,927.07128,078,192.95117,834,797.82124,860,117.29100,683,704.31
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น999,134.16145,321.967,674,717.169,963,216.5311,180,853.12
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน7,897,992.177,344,544.2710,146,164.0912,568,837.5314,863,890.20
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-6,898,858.01-7,199,222.31-2,471,446.93-2,605,621.00-3,683,037.08
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-2,038,166.62-411,840.75178,741.26-20,023.32-863,628.02
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-2,038,166.62-411,840.75178,741.26-20,023.32-863,628.02
ดอกเบี้ยจ่าย1,098,169.85723,996.82261,692.421,545.43841.98
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-3,136,336.47-1,135,837.57-82,951.16-21,568.75-864,470.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----