บริษัท บางกอก อีเกิล วิง จำกัด

BANGKOK EAGLE WINGS CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105531093062
ที่อยู่หลัก : 67/14 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวง/ตำบล โคกแฝด เขต/อำเภอ หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10530
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Chassis Suspension System Lower arm
Powertrain Engine System Oil pan
Chassis Brake System Brake pedal
Powertrain Engine System Air filter
Process Process Welding
Process Process Painting & EDP
Process Process Assembly

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน547,584,999.47308,130,759.77140,965,028.1743,809,926.6529,179,262.64
ลูกหนี้การค้า157,276,829.73176,798,051.16171,521,311.95268,606,270.25160,596,366.29
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ157,276,829.73176,798,051.16171,521,311.95268,606,270.25160,596,366.29
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น-70,000,000.00130,000,000.00150,500,000.00230,500,000.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ42,113,079.5651,703,285.0674,545,966.54103,076,850.79167,134,347.68
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น13,427,549.7021,496,984.9866,207,834.1855,320,931.7467,640,314.42
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน760,402,458.46628,129,080.97583,240,140.84621,313,979.43655,050,291.03
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว289,999,700.00289,999,700.00289,999,700.00289,999,700.00289,999,700.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ352,829,586.80378,831,406.90427,356,855.89511,078,266.25551,194,556.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น6,167,742.146,190,908.146,207,824.146,230,990.146,247,906.14
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน649,875,482.13676,855,837.00726,518,049.33811,714,406.86852,486,338.64
รวมสินทรัพย์1,410,277,940.591,304,984,917.971,309,758,190.171,433,028,386.291,507,536,629.67
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน---75,000,000.00160,000,000.00
เจ้าหนี้การค้า206,759,311.58183,035,397.05190,064,276.08179,340,164.61147,078,179.08
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย206,759,311.58183,035,397.05190,064,276.08179,340,164.61147,078,179.08
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี---46,000,000.0047,652,104.11
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น---25,330,898.7646,443,230.36
หนี้สินหมุนเวียนอื่น59,972,133.4474,438,828.4284,524,782.8549,561,420.2721,589,727.66
รวมหนี้สินหมุนเวียน266,731,445.02257,474,225.47274,589,058.93375,232,483.64422,763,241.21
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว-23,000,000.0069,000,000.00115,000,000.00161,000,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น98,071,940.7786,299,140.1777,833,976.9971,413,710.9867,073,864.79
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน98,071,940.77109,299,140.17146,833,976.99186,413,710.98228,073,864.79
รวมหนี้สิน364,803,385.79366,773,365.64421,423,035.92561,646,194.62650,837,106.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน200,000,000.00200,000,000.00200,000,000.00200,000,000.00200,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม945,474,554.80838,211,552.33788,335,154.25771,382,191.67756,699,523.67
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น1,045,474,554.80938,211,552.33888,335,154.25871,382,191.67856,699,523.67
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น1,410,277,940.591,304,984,917.971,309,758,190.171,433,028,386.291,507,536,629.67

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ1,089,757,338.571,056,872,020.581,081,896,924.851,065,749,584.80988,316,657.06
รวมรายได้อื่น93,483,396.0269,963,011.1753,538,043.1834,945,449.7371,772,349.22
รายได้รวม1,183,240,734.591,126,835,031.751,135,434,968.031,100,695,034.531,060,089,006.28
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ960,776,803.50961,542,873.50988,136,252.37963,487,041.03955,651,577.26
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น128,980,535.0795,329,147.0893,760,672.48102,262,543.7732,665,079.80
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน72,016,891.5182,702,349.4293,218,733.8092,128,189.4579,932,765.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน56,963,643.5612,626,797.66541,938.6810,134,354.32-47,267,685.20
ค่าใช้จ่ายอื่น28,011.951,274,839.53985,203.141,229,165.12-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย150,419,027.6381,314,969.3053,094,778.7243,850,638.9324,504,664.02
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้150,419,027.6381,314,969.3053,094,778.7243,850,638.9324,504,664.02
ดอกเบี้ยจ่าย1,965,106.843,739,291.545,858,969.0311,368,764.767,322,867.20
ภาษีเงินได้31,190,918.3217,699,279.6820,282,847.1110,799,206.174,739,067.11
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ117,263,002.4759,876,398.0826,952,962.5821,682,668.0012,442,729.71
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----