บริษัท อัลฟาคาสท์ จำกัด

ALPHACAST COMPANY LIMITED

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105531084811
ที่อยู่หลัก : 19/2 หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล หนองรี เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Casting
Process Process Stamping
Process Process Machining

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน94,185,030.34113,474,943.63141,288,829.4491,424,428.7657,348,787.40
ลูกหนี้การค้า397,239,608.77409,030,213.19361,290,901.64455,032,037.89345,649,947.43
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ397,239,608.77409,030,213.19361,290,901.64455,032,037.89345,649,947.43
สินค้าคงเหลือสุทธิ315,423,169.56244,230,756.60209,540,267.58188,582,682.19238,800,163.33
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น7,751,202.577,833,504.839,418,274.907,869,732.464,628,767.10
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน814,599,011.24774,569,418.25721,538,273.56742,908,881.30646,427,665.26
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ346,987,730.80288,294,910.63306,388,816.94318,264,505.60363,601,022.08
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น1,184,289.24723,106.44546,642.17448,919.884,078,899.59
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน348,172,020.04289,018,017.07306,935,459.11318,713,425.48367,679,921.67
รวมสินทรัพย์1,162,771,031.281,063,587,435.321,028,473,732.671,061,622,306.781,014,107,586.93
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน140,895,840.48115,000,000.00111,090,672.50100,196,430.00119,439,533.30
เจ้าหนี้การค้า350,566,254.05276,324,036.41274,262,770.25296,828,039.76-
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย350,566,254.05276,324,036.41274,262,770.25296,828,039.76274,856,162.88
หนี้สินหมุนเวียนอื่น45,595,486.5143,208,494.2040,661,776.2648,534,416.3036,311,874.26
รวมหนี้สินหมุนเวียน537,057,581.04434,532,530.61426,015,219.01445,558,886.06430,607,570.44
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว--8,834,686.3517,776,620.9424,654,464.85
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น2,423,090.002,641,703.004,076,693.000.00694,872.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน2,423,090.002,641,703.0012,911,379.3517,776,620.9425,349,336.85
รวมหนี้สิน539,480,671.04437,174,233.61438,926,598.36463,335,507.00455,956,907.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน420,000,000.00420,000,000.00420,000,000.00420,000,000.00420,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ420,000,000.00420,000,000.00420,000,000.00420,000,000.00420,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม203,290,360.24206,413,201.71169,547,134.31178,286,799.78138,150,679.64
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น623,290,360.24626,413,201.71589,547,134.31598,286,799.78558,150,679.64
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น1,162,771,031.281,063,587,435.321,028,473,732.671,061,622,306.781,014,107,586.93

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ1,831,041,719.471,769,728,776.061,679,651,488.771,831,875,227.071,691,582,082.31
รวมรายได้อื่น11,030,041.492,797,756.592,298,335.9323,553,248.7014,282,961.60
รายได้รวม1,842,071,760.961,772,526,532.651,681,949,824.701,855,428,475.771,705,865,043.91
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ1,559,068,318.841,493,043,334.661,424,203,946.661,588,371,021.711,484,002,588.98
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น271,973,400.63276,685,441.40255,447,542.11243,504,205.36207,579,493.33
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน126,952,501.63125,170,189.51109,057,085.12107,959,958.12117,416,176.79
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน145,020,899.00151,515,251.89146,390,456.99135,544,247.2490,163,316.54
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย156,050,940.49154,313,008.48148,688,792.92159,097,495.94104,446,278.14
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้156,050,940.49154,313,008.48148,688,792.92159,097,495.94104,446,278.14
ดอกเบี้ยจ่าย4,079,461.004,811,413.103,484,569.053,337,640.573,619,478.01
ภาษีเงินได้29,094,320.9628,635,527.9827,943,889.3431,623,735.2320,157,226.22
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ122,877,158.53120,866,067.40117,260,334.53124,136,120.1480,669,573.91
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----