บริษัท ชวินโลหะภัณฑ์ จำกัด

CHAVIN METAL PRODUCTS CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105531041046
ที่อยู่หลัก : 22/1 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล บางพลีใหญ่ เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Mold & Die
Process Process Machining
Process Process Stamping
Process Process Welding

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน72,564,125.6153,387,774.0729,889,040.9521,480,502.036,852,259.77
ลูกหนี้การค้า48,093,306.6652,219,649.0041,190,641.3651,997,620.2232,714,903.81
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ48,093,306.6652,219,649.0041,190,641.3651,997,620.2232,714,903.81
สินค้าคงเหลือสุทธิ20,438,254.299,554,376.109,871,111.0210,568,951.7111,724,889.23
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น7,000,452.455,370,275.4712,207,742.166,587,809.328,280,980.04
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน176,483,335.73148,668,008.77121,044,774.08118,159,156.6886,632,476.86
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว23,809,738.8023,809,738.8023,809,738.8023,809,738.8024,332,223.80
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ184,333,487.08212,784,108.9885,683,363.8974,922,440.9080,521,024.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น4,209,566.804,683,760.10153,193,551.90141,817,969.76140,958,730.32
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน212,352,792.68241,277,607.88262,686,654.59240,550,149.46245,811,978.13
รวมสินทรัพย์388,836,128.41389,945,616.65383,731,428.67358,709,306.14332,444,454.99
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า46,269,686.7851,619,888.7757,276,762.8650,228,935.6143,244,021.46
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย46,269,686.7851,619,888.7757,276,762.8650,228,935.6143,244,021.46
หนี้สินหมุนเวียนอื่น--1,578,852.00--
รวมหนี้สินหมุนเวียน46,269,686.7851,619,888.7758,855,614.8650,228,935.6143,244,021.46
รวมหนี้สิน46,269,686.7851,619,888.7758,855,614.8650,228,935.6143,244,021.46
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน15,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ15,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม327,566,441.63323,325,727.88309,875,813.81293,480,370.53274,200,433.53
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น342,566,441.63338,325,727.88324,875,813.81308,480,370.53289,200,433.53
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น388,836,128.41389,945,616.65383,731,428.67358,709,306.14332,444,454.99

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ176,435,253.51229,537,940.94236,951,901.33218,271,529.64205,097,121.59
รวมรายได้อื่น1,891,676.97814,146.921,232,476.56953,983.781,174,803.50
รายได้รวม178,326,930.48230,352,087.86238,184,377.89219,225,513.42206,271,925.09
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ151,793,802.52165,365,684.79177,544,932.05161,256,131.22156,697,148.94
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น24,641,450.9964,172,256.1559,406,969.2857,015,398.4248,399,972.65
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน20,968,533.8146,967,183.9240,055,380.8833,575,330.4736,108,537.79
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน3,672,917.1817,205,072.2319,351,588.4023,440,067.9512,291,434.86
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย5,564,594.1518,019,219.1520,584,064.9624,394,051.7313,466,238.36
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้5,564,594.1518,019,219.1520,584,064.9624,394,051.7313,466,238.36
ดอกเบี้ยจ่าย--2,637.64101,980.7573,380.67
ภาษีเงินได้1,323,880.404,569,305.084,185,984.045,012,133.982,786,168.85
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ4,240,713.7513,449,914.0716,395,443.2819,279,937.0010,606,688.84
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----