บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์ (1988) จำกัด

CHAIYOOT FACTORY (1988) CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105531007638
ที่อยู่หลัก : 45/9 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน เทพารักษ์ แขวง/ตำบล บางปลา เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Forging
Process Process Machining
Process Process Welding

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน44,380,330.4155,449,739.4425,531,346.4314,709,538.6820,984,702.63
ลูกหนี้การค้า100,115,660.6485,703,518.0259,943,363.0753,923,863.6893,448,366.33
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ100,115,660.6485,703,518.0259,943,363.0753,923,863.6893,448,366.33
สินค้าคงเหลือสุทธิ72,790,968.9147,755,109.4253,936,396.8243,928,333.9063,833,965.17
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน217,286,959.96188,908,366.88139,411,106.32112,561,736.26178,267,034.13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ306,731,064.63329,536,728.53346,326,477.45369,204,059.77211,014,987.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น2,374,061.002,374,061.001,066,661.001,066,661.001,066,661.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน309,105,125.63331,910,789.53347,393,138.45370,270,720.77212,081,648.99
รวมสินทรัพย์526,392,085.59520,819,156.41486,804,244.77482,832,457.03390,348,683.12
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า125,943,554.64112,584,131.5492,567,599.0881,482,700.69106,858,794.88
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย125,943,554.64112,584,131.5492,567,599.0881,482,700.69106,858,794.88
หนี้สินหมุนเวียนอื่น2,900,791.563,387,108.18657,920.383,725,837.94844,802.51
รวมหนี้สินหมุนเวียน128,844,346.20115,971,239.7293,225,519.4685,208,538.63112,595,474.18
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว278,329,287.08328,660,303.57329,210,070.54335,972,977.68216,220,504.94
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น4,751,366.71-290,209.50-3,610,499.48
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน283,080,653.79328,660,303.57329,500,280.04335,972,977.68219,831,004.42
รวมหนี้สิน411,924,999.99444,631,543.29422,725,799.50421,181,516.31332,426,478.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน30,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ30,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม84,467,085.6071,187,613.1259,078,445.2756,650,940.7252,922,204.52
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น114,467,085.6076,187,613.1264,078,445.2761,650,940.7257,922,204.52
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น526,392,085.59520,819,156.41486,804,244.77482,832,457.03390,348,683.12

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ584,649,220.53542,573,989.51437,534,928.04439,408,306.42545,949,360.37
รวมรายได้อื่น30,715,902.9828,120,090.1512,497,479.1919,600,945.8615,617,211.89
รายได้รวม615,365,123.51570,694,079.66450,032,407.23459,009,252.28561,566,572.26
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ562,257,415.20517,256,570.49410,987,938.76411,359,335.79512,970,188.79
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น22,391,805.3325,317,419.0226,546,989.2828,048,970.6332,979,171.58
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน33,899,479.6334,693,607.1131,522,906.7936,622,494.0337,898,758.54
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-11,507,674.30-9,376,188.09-4,975,917.51-8,573,523.40-4,919,586.96
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย19,208,228.6818,743,902.067,521,561.6811,027,422.4610,697,624.93
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้19,208,228.6818,743,902.067,521,561.6811,027,422.4610,697,624.93
ดอกเบี้ยจ่าย2,720,887.273,571,475.254,730,275.185,905,321.172,354,222.23
ภาษีเงินได้3,207,868.933,063,258.96363,781.951,393,365.092,022,227.01
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ13,279,472.4812,109,167.852,427,504.553,728,736.206,321,175.69
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----