บริษัท เซ็นจูรี่ อินโนแอ็ค จำกัด

CENTURY INOAC COMPANY LIMITED

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105530063755
ที่อยู่หลัก : 119/2 หมู่ที่ - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล บางบอน เขต/อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน292,578,789.00253,564,525.00186,663,642.00146,121,459.0059,832,523.00
ลูกหนี้การค้า73,218,927.0077,497,472.0059,879,578.0077,687,516.0088,086,179.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ73,218,927.0077,497,472.0059,879,578.0077,687,516.0088,086,179.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ40,322,121.0041,073,047.0040,425,782.0044,265,808.0039,553,913.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น495,725.00384,146.00524,442.00800,032.00852,784.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน406,615,562.00372,519,190.00287,493,444.00268,874,815.00247,325,399.00
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว30,000,000.0039,300,000.0039,300,000.0039,300,000.0043,347,133.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ49,058,666.0038,406,067.0045,207,798.0052,769,698.0067,040,520.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น90,581,021.00103,038,385.00137,316,135.00145,055,405.00137,869,170.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน169,694,624.00180,752,821.00221,944,318.00237,373,217.00248,337,644.00
รวมสินทรัพย์576,310,186.00553,272,011.00509,437,762.00506,248,032.00495,663,043.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า75,383,291.0072,972,507.0081,410,304.00102,696,390.00109,746,708.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย75,383,291.0072,972,507.0081,410,304.00102,696,390.00109,746,708.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น7,163,739.006,495,227.005,083,623.006,186,165.008,323,146.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน82,547,030.0079,467,734.0086,493,927.00108,882,555.00118,069,854.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น29,876,542.0014,873,940.0010,920,848.0019,926,308.0019,881,520.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน29,876,542.0014,873,940.0010,920,848.0019,926,308.0019,881,520.00
รวมหนี้สิน112,423,572.0094,341,674.0097,414,775.00128,808,863.00137,951,374.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน30,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ30,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม433,886,614.00428,930,337.00382,022,987.00347,439,169.00327,711,669.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น463,886,614.00458,930,337.00412,022,987.00377,439,169.00357,711,669.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น576,310,186.00553,272,011.00509,437,762.00506,248,032.00495,663,043.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ496,081,074.00496,905,006.00534,379,073.00481,598,207.00489,561,297.00
รวมรายได้อื่น57,893,843.0063,150,968.0073,099,038.0075,088,625.0070,025,465.00
รายได้รวม553,974,917.00560,055,974.00607,478,111.00556,686,832.00559,586,762.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ415,789,028.00422,729,514.00473,013,525.00439,843,721.00473,244,474.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น80,292,046.0074,175,492.0061,365,548.0041,754,486.0016,316,823.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน50,359,858.0049,198,291.0063,395,830.0057,191,343.0060,498,570.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน29,932,188.0024,977,201.00-2,030,282.00-15,436,857.00-44,181,747.00
ค่าใช้จ่ายอื่น8,760,280.0013,957,970.0016,161,170.0026,358,842.00-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย79,065,751.0074,170,199.0054,907,586.0033,292,926.0025,843,718.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้79,065,751.0074,170,199.0054,907,586.0033,292,926.0025,843,718.00
ดอกเบี้ยจ่าย-805,392.00---
ภาษีเงินได้14,109,474.0011,457,457.005,323,768.003,545,426.001,115,255.00
รายการอื่น-----3,849,007.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ64,956,277.0061,907,350.0049,583,818.0029,747,500.0020,879,456.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น----695.98
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก----30,000.00