บริษัท บางบอน พลาสติค กรุ๊ป จำกัด

BANGBON PLASTIC GROUP CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105529040739
ที่อยู่หลัก : 43/60 หมู่ที่ 7 ซอย วิชัยวิทยา ถนน เอกชัย แขวง/ตำบล แสมดำ เขต/อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน609,106.942,400,015.13213,185.04112,238.49105,775.08
ลูกหนี้การค้า26,699,858.2223,312,519.4225,308,678.3322,839,164.2350,063,667.83
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ26,699,858.2223,312,519.4225,308,678.3322,839,164.2350,063,667.83
สินค้าคงเหลือสุทธิ64,360,903.4645,531,850.7813,118,689.3812,582,572.6810,280,249.84
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น19,263,291.0223,321,679.9811,215,867.556,603,247.832,294,979.71
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน110,933,159.6494,566,065.3149,856,420.3042,137,223.2362,744,672.46
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว--27,500,000.0092,620,000.0062,200,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ124,341,869.1399,044,584.2881,629,867.3644,202,088.9046,913,049.83
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น281,320.00281,320.00281,320.00281,320.00390,801.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน125,872,579.16100,635,852.31109,411,187.36137,103,408.90109,503,850.83
รวมสินทรัพย์236,805,738.80195,201,917.62159,267,607.66179,240,632.13172,248,523.29
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน2,001,143.044,052,616.659,254.2981,621.25-
เจ้าหนี้การค้า47,436,967.4146,633,434.2331,842,310.4257,234,845.6258,287,956.80
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย47,436,967.4146,633,434.2331,842,310.4257,234,845.6258,287,956.80
หนี้สินหมุนเวียนอื่น1,421,455.251,042,777.49815,741.971,686,581.33587,444.59
รวมหนี้สินหมุนเวียน50,859,565.7051,728,828.3732,667,306.6859,003,048.2058,875,401.39
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว41,490,822.798,196,776.07352,607.15417,442.34670,630.58
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน41,490,822.798,196,776.07352,607.15417,442.34670,630.58
รวมหนี้สิน92,350,388.4959,925,604.4433,019,913.8359,420,490.5459,546,031.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม124,455,350.31115,276,313.18106,247,693.8399,820,141.5992,702,491.32
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น144,455,350.31135,276,313.18126,247,693.83119,820,141.59112,702,491.32
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น236,805,738.80195,201,917.62159,267,607.66179,240,632.13172,248,523.29

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ269,726,786.50285,804,272.88217,921,008.01297,497,465.18382,877,198.76
รวมรายได้อื่น2,508,824.211,841,286.831,604,796.537,731,434.431,767,453.93
รายได้รวม272,235,610.71287,645,559.71219,525,804.54305,228,899.61384,644,652.69
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ241,867,253.93262,864,128.62198,681,108.22280,426,801.48364,110,134.08
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น27,859,532.5722,940,144.2619,239,899.7917,070,663.7018,767,064.68
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน18,151,282.0512,953,960.1212,320,978.2614,075,524.0311,129,167.34
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน9,708,250.529,986,184.146,918,921.532,995,139.677,637,897.34
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย12,217,074.7311,827,470.978,523,718.0610,726,574.109,405,351.27
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้12,217,074.7311,827,470.978,523,718.0610,726,574.109,405,351.27
ดอกเบี้ยจ่าย732,424.47522,891.78440,520.19576,458.38150,381.72
ภาษีเงินได้2,305,613.132,275,959.841,655,645.633,032,465.451,887,644.98
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ9,179,037.139,028,619.356,427,552.247,117,650.277,367,324.57
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----