บริษัท นครการยางอุตสาหกรรม จำกัด

CITY RUBBER INDUSTRY CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105528019493
ที่อยู่หลัก : 11 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ประชาอุทิศ แขวง/ตำบล ราษฎร์บูรณะ เขต/อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Rubber Process

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน268,869.59235,327.26342,785.25336,998.23229,658.55
ลูกหนี้การค้า3,564,328.122,426,057.50-32,557.4921,165.65
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ3,564,328.122,426,057.50-32,557.4921,165.65
สินค้าคงเหลือสุทธิ--220,430.00441,250.00970,500.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น162,651.74-1,681,646.99799,628.161,024,270.45
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน3,995,849.452,661,384.762,244,862.241,610,433.882,245,594.65
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว42,880,225.9042,500,000.0041,000,000.0035,000,000.0030,000,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ560,685.34703,857.29876,071.491,095,089.281,368,861.46
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน43,440,911.2443,203,857.2941,876,071.4936,095,089.2831,368,861.46
รวมสินทรัพย์47,436,760.6945,865,242.0544,120,933.7337,705,523.1633,614,456.11
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน15,278,771.9013,668,456.4114,974,842.7315,510,042.9915,166,526.63
เจ้าหนี้การค้า1,594,067.981,912,351.17458,525.67585,522.14597,553.51
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย1,594,067.981,912,351.17458,525.67585,522.14597,553.51
หนี้สินหมุนเวียนอื่น1,047,146.401,071,559.581,729,514.681,060,286.561,088,291.77
รวมหนี้สินหมุนเวียน17,919,986.2816,652,367.1617,162,883.0817,155,851.6916,969,568.17
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว5,249,703.457,041,940.406,920,567.242,250,276.37-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน5,249,703.457,041,940.406,920,567.242,250,276.37-
รวมหนี้สิน23,169,689.7323,694,307.5624,083,450.3219,406,128.0616,969,568.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน6,000,000.006,000,000.006,000,000.006,000,000.006,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ6,000,000.006,000,000.006,000,000.006,000,000.006,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม18,267,070.9616,170,934.4914,037,483.4112,299,395.1010,644,887.94
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น24,267,070.9622,170,934.4920,037,483.4118,299,395.1016,644,887.94
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น47,436,760.6945,865,242.0544,120,933.7337,705,523.1633,614,456.11

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ18,071,414.1419,564,268.2520,069,273.9122,240,172.3319,371,190.07
รวมรายได้อื่น1,104,150.49819,334.52936,814.00830,290.41910,717.36
รายได้รวม19,175,564.6320,383,602.7721,006,087.9123,070,462.7420,281,907.43
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ6,501,912.426,952,333.598,159,714.409,045,728.728,039,122.17
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น11,569,501.7212,611,934.6611,909,559.5113,194,443.6111,332,067.90
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน8,095,760.478,747,258.788,690,691.6910,247,312.088,726,800.19
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน3,473,741.253,864,675.883,218,867.822,947,131.532,605,267.71
ค่าใช้จ่ายอื่น143,312.5399,614.96---
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย4,434,579.214,584,395.444,155,681.823,777,421.943,515,985.07
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้4,434,579.214,584,395.444,155,681.823,777,421.943,515,985.07
ดอกเบี้ยจ่าย1,814,408.621,917,581.591,983,071.431,709,287.991,695,131.99
ภาษีเงินได้524,034.12533,362.77434,522.08413,626.79364,170.62
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ2,096,136.472,133,451.081,738,088.311,654,507.161,456,682.46
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----